Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Horsens Kommune og Naturklagenævnet frifundet for erstatningskrav i Bilka-Horsenssagen 
15-12-2008 

V.L. B-665-06
 

Vestre Landsrets 1. afdeling har den 15. december 2008 afsagt dom i en sag, der var anlagt af Coop Danmark og to lokale købmænd. I sagen blev Horsens Kommune og Naturklagenævnet frifundet.

Sagen drejer sig om, hvorvidt Coop og to selskaber, der er ejet af købmænd, er berettiget til erstatning fra Horsens Kommune og Naturklagenævnet som følge af, at Bilkas etablering i Horsens midtby er sket uden hjemmel i plan­loven.

Erstatningskravene blev under sagen opgjort til 17.923.000 kr. vedrørende Coop, og 2.000.000 kr. for hver af de købmandsejede selskaber – henholds­vis P.E.A. ApS og VICH 4249 A/S.

Landsretten frifandt kommunen og Naturklagenævnet under henvisning til, at Coop og købmændenes interesser i ikke at blive påført konkurrence fra Bilka ikke indgår blandt de interesser, som planlovens regler varetager.

I Vestre Landsrets dom er følgende anført i begrundelsen:

”Horsens Kommune gav den 2. marts 1999 tilladelse til, at et projekt med etablering af et Bilka lavprisvarehus inden for lokalplan 93s område i Horsens midtby blev sat i gang. Naturklage­nævnet traf den 11. august 1999 afgørelse om, at dette projekt ikke kunne gennemføres i overensstemmelse med lokalplan 93, men at Horsens Kommune havde mulighed for under overholdelse af den i planloven beskrevne dispensationsprocedure at meddele de fornødne dispensationer fra lokalplanen. På baggrund heraf iværksatte Horsens Kommune proceduren og gav herefter dispensation fra lokalplan 93, således at Bilka kunne opføres. Bilka åbnede den 27. marts 2001. Ved landsrettens dom af 22. juni 2001 og ved Højesterets dom af 22. april 2004 blev Naturklagenævnets afgørelse af 11. august 1999 fundet ugyldig, idet såvel landsretten som Højesteret vurderede, at Horsens Kommune ikke havde hjemmel i planlovens § 19, stk. 1, til at give de dispensationer fra lokalplanen, som var nødvendige for projektets gennemførelse og dermed Bilkas åbning.

Coop, P.E.A. og VICH påstår i denne sag Horsens Kommune og Naturklagenævnet dømt til at betale erstatning for de tab, som de angiveligt har lidt som følge af Bilkas åbning, der skete uden hjemmel i planloven. Grundlaget for erstatningskravene er dermed Coop, P.E.A. og VICHs interesse i, at deres dagligvarebutikker i Horsens ikke blev påført konkurrence af Bilka.

Det er en forudsætning for Coop, P.E.A. og VICHs erstatningskrav, at deres individuelle inte­resser i ikke at blive påført konkurrence af Bilka indgår blandt de interesser, som planloven har til formål at værne.

Det er planlovens overordnede formål at varetage samfundsmæssige interesser i arealan­vendelsen. Planlægning til butiksformål skal bl.a. fremme et varieret butiksudbud i mindre og mellemstore byer, sikre tilgængelighed for alle trafikarter, og fremme en samfundsmæssig bæredygtig detailhandelsstruktur. Arealer til butiksformål skal udlægges i den centrale del af en by (bymidten).

Planlovens regler om planlægning til butiksformål (detailhandelsreglerne) blev indført ved lov nr. 324 af 14. maj 1997 (detailhandel mv.). Et af de væsentligste formål med indførelsen af detailhandelsreglerne var ifølge forarbejderne til gavn for offentligheden, investorer og bu­tiksindehavere at indføre et mere præcist og gennemskueligt butiksplanlægningsregelgrund­lag, end hvad der hidtil havde været gældende. Det var også et væsentligt sigte med reglerne, at det i planlægningsprocessen fremover blev tilstræbt at modvirke koncentrationstendenser i de store byer og i udkanten af en by til skade for et varieret butiksudbud i de mindre og mel­lemstore byer, herunder i bymidterne. Det fremgår specifikt af lovforarbejderne, at detailhan­delsreglerne ikke har til formål at regulere konkurrenceforhold, men alene retter sig mod de plandokumenter, der giver mulighed for arealanvendelse til butikker, og at konkurrencen mellem butikstyper vil fortsætte.

Folketingets forhandlinger af lovforslaget fra 1996 om detailhandelsregler, som Coop, P.E.A. og VICH særligt har fremhævet, må læses i lyset af reglerne og lovforarbejdernes angivelse af formålet med disse regler. Der er på denne baggrund ikke grundlag for at antage, at detailhan­delsreglerne blev indført tillige med det formål at sikre eksisterende butikkers privatøkono­miske interesser mod at blive påført konkurrence.

Landsretten finder således, at Coop, P.E.A. og VICHs interesser i at deres dagligvarebutikker i Horsens ikke blev påført konkurrence fra Bilka, ikke indgår blandt de interesser, som plan­loven, herunder detailhandelsreglerne skal varetage.

Herefter, og da der i øvrigt ikke foreligger klare fejl eller andre sådanne særlige omstændig­heder, der kan danne grundlag for erstatningsretlig beskyttelse af Coop, P.E.A. og VICH i sa­gen, tager landsretten Horsens Kommune og Naturklagenævnets frifindelsespåstande til følge.

...”

Til top Sidst opdateret: 15-12-2008 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk