Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Frifindelse i sag om kursmanipulation 
13-05-2015 

V.L. S-2132-14

 

Landsrettens 9. afdeling har i dag afsagt dom i en straffesag vedrørende kursmanipulation. Der var tale om en ankesag, der blev behandlet under medvirken af domsmænd. Ved dommen blev de tiltalte frifundet. 

Ved byretten havde et flertal stemt for frifindelse, og landsrettens afgørelse er således en stadfæstelse af byrettens afgørelse i sagen. 

I sagen var et anpartsselskab og dette selskabs direktør tiltalt for kursmanipulation under særligt skærpende omstændigheder ved at have foretaget handlinger, der var egnet til at påvirke kursen på obligationen ”7% Kristensen Germany AG 2015”, som var noteret på Nasdaq OMX, i en retning, der afveg fra dennes værdi i markedet. Direktøren afgav via et pengeinstitut den 30. december 2011 en købsordre til kurs 35, hvorved bedste købspris i markedet steg fra kurs 1,1 til kurs 35. Købsordren førte til en handel til kurs 35, der imidlertid blev annulleret af Nasdaq OMX. Senere samme dag afgav direktøren en købsordre til kurs 30, der førte til en handel til kurs 30. 

Købsordrerne var ekspederet af en finanschef i selskabets pengeinstitut, og finanschefen og pengeinstituttet var under sagen tiltalt for medvirken til kursmanipulation, subsidiært for overtrædelse af bestemmelsen om underretningspligt efter lov om værdipapirhandel § 37, stk. 6. 

Landsretten frifandt enstemmigt alle fire tiltalte med følgende begrundelse:

”Det kan lægges til grund, at der på Nasdaq OMX (børsen) alene var begrænset antal bud og udbud med hensyn til den pågældende obligation i de sidste måneder af 2011, og at der var en meget betydelig afvigelse (spread) mellem bud- og udbudskurser. Dette spread må ses som udtryk for, at de pågældende bydere og udbydere havde en åbenlys forskellig opfattelse af obligationens værdi. Det kan videre lægges til grund, at obligationen i de sidste måneder af 2011 kun blev handlet på børsen meget få gange og til ganske forskellige kurser, og at disse handler alene omfattede mindre antal. Det er herefter ikke blot ved disse forudgående handler - eller i øvrigt på anden måde - godtgjort, at værdien i markedet afveg fra den kurs på først 35 og dernæst 30, som [anpartsselskabet] tilbød at købe en obligation til den 30. december 2011. Landsretten har herved også lagt vægt på, at disse købstilbud lå indenfor det spread, der den pågældende dag var på børsen for den omhandlede obligation.

Som sagen er forelagt for landsretten, er det herefter ikke bevist, at afgivelsen af de to købsordrer, der er beskrevet i tiltalen, har været egnede til at påvirke kursen på obligationen i en retning, der afveg fra dennes værdi i markedet. Der foreligger derfor ikke en overtrædelse af værdipapirhandelslovens § 38, stk. 1, nr. 2, eller nr. 4, og landsretten tiltræder, at de tiltalte er frifundet for den principale tiltale.

Da det som anført ikke er bevist, at de i tiltalen beskrevne handlinger udgør en overtrædelse af forbuddet mod kursmanipulation, frifindes [pengeinstituttet] og [finanschefen] tillige for den subsidiære tiltale i forhold 3 og 4.

Landsretten stadfæster derfor byrettens dom. ”

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Til top Sidst opdateret: 13-05-2015 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk