Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Frifindelse for voldtægt og trusler i genoptaget straffesag 
18-04-2011 

V.L.S-2783-10
 

Den tiltalte T, der i dag er 47 år, var tiltalt for i september 2008 bl.a. at have tiltvunget sig samleje og anden kønslig omgængelse end samleje, samt at have fremsat trusler over for en kvinde K, der i dag er 30 år.

Ved dom afsagt den 19. december 2008 af Retten i Herning blev T i bl.a. voldtægts- og trusselsforholdet fundet skyldig og idømt 2 års fængsel.

T ankede dommen med påstand om frifindelse i begge forhold.

Ved ankedom afsagt den 20. maj 2009 tiltrådte landsretten, at T var fundet skyldig i voldtægts- og trusselsforholdet. Landsretten nedsatte straffen til fængsel i 1 år og 9 måneder.

Den Særlige Klageret afsagde den 3. december 2010 kendelse om, at sagen skulle genoptages.

Det fremgår bl.a. af kendelsen, at T under afsoningen af sin fængselsstraf i oktober 2009 havde to samtaler med K på hendes bopæl. Samtalerne fandt sted i forbindelse med, at T havde udgang fra fængslet, og de blev optaget af T uden K’s vidende. Under afsoningen havde T desuden en omfattende telekommunikation med K.

I forbindelse med sagens behandling ved klageretten anførte T, at samtalerne dokumenterede, at K over for T detaljeret erkendte, at anmeldelsen mod ham var falsk, og at hun forklarede falsk for byretten og landsretten.

Anklagemyndigheden udtalte sig imod en genoptagelse af sagen.

Den Særlige Klageret anførte i sin kendelse:

”Efter oplysningerne om den omfattende telekorrespondance mellem T og K i efteråret 2009 og indholdet af samtalerne mellem de pågældende under møderne i oktober 2009 finder Klageretten, at der ikke kan bortses fra, at disse oplysninger, såfremt de havde foreligget under den pådømte sag, kunne have bevirket frifindelse. På denne baggrund tages T’s anmodning om genoptagelse til følge …”

Sagen har herefter været hovedforhandlet i landsretten den 13., 14., 15., og 18. april 2011.

Ved en enstemmig dom af 18. april 2011 fra Vestre Landsret er T frifundet i både voldtægts- og trusselsforholdet.

Landsretten har lagt afgørende vægt på indholdet af de udtalelser, som K fremkom med under samtalerne med T i oktober 2009. Landsretten vurderede bl.a., at K ikke under samtalerne fremtrådte presset eller styret til at afgive bestemte svar, men at hun fortalte på eget initiativ om flere af sagens omstændigheder. På denne baggrund har landsretten vurderet, at der er opstået en sådan tvivl om rigtigheden af K’s forklaring, at der ikke er ført bevis for, at hun blev voldtaget og i øvrigt seksuelt forulempet eller truet.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer Lisbeth Parbo, tlf. 87 27 97 35.

 

Til top Sidst opdateret: 18-04-2011 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk