Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Forskelsbehandling på grund af alder 
13-04-2012 

V.L. B-1065-08
  

Vestre Landsret har den 12. april 2012 afsagt dom i en sag anlagt af en pilot, der i ca. 36 år havde været ansat i Cimber Air A/S, men som med udgangen af juni 2007, da han var fyldt 60 år, måtte fratræde i overensstemmelse med aldersgrænsen i den overenskomst, som Cimber Air havde indgået med Dansk Funktionærforening på vegne af Cimber Air Pilotforening.

Ved dommen er piloten blevet tillagt en godtgørelse svarende til 9 måneders løn for brud på forskelsbehandlingsloven, og en fratrædelsesgodtgørelse svarende til 3 måneders løn.

Piloten fik ikke medhold i, at han tillige skulle have løn i en opsigelsesperiode på 12 måneder og godtgørelse efter ansættelsesbevisloven.

I landsrettens begrundelse for dommen står der: 

Godtgørelse efter forskelsbehandlingsloven

Ved EU-domstolens afgørelse af 13. september 2011 i sagen C-477/09 er det fastslået, at en foranstaltning, som fastsætter aldersgrænsen for, hvornår piloter ikke længere kan udøve deres erhverv, til 60 år, mens nationale og internationale bestemmelser fastsætter denne grænse til 65 år, ikke er forenelig med Rådets direktiv 2000/78/EF.

Cimber Air har under parternes drøftelse om     (piloten)    s fratræden og under denne sags forberedelse som begrundelse for opretholdelsen af bestemmelsen om pligtmæssig fratræden ved det fyldte 60. år, som var indeholdt i den dagældende overenskomst af 1. marts 2004 mellem Cimber Air og Dansk Funktionærforbund for Cimber Air Pilotforening, henvist til selskabets dagældende interne Safety-regler. Baggrunden for sådanne regler, der afveg fra den aldersgrænse, som fulgte af nationale regler og internationale forskrifter samt fulgtes af andre selskaber, har ikke været nærmere begrundet hverken i sagsakterne eller de forklaringer, der er afgivet for landsretten. Aldersgrænsen kan derfor ikke anses for at være objektivt og rimeligt begrundet i et legitimt formål, jf. forskelsbehandlingslovens § 5a, stk. 3.

Afskedigelsen af     (piloten)     med udgangen af den måned, hvori han fyldte 60 år, alene med henvisning til overenskomstens bestemmelse og Cimber Air´s interne Safety-regler, udgør derfor, som erkendt af Cimber Air på baggrund af Domstolens afgørelse i C-417/09 Prigge m.fl., en aldersbetinget forskelsbehandling, jf. forskelsbehandlingslovens § 2, stk. 1.

Ved vurderingen af, om     (piloten)     efter forskelsbehandlingslovens § 7, stk. 1, herefter skal tilkendes en godtgørelse for den skete krænkelse, skal der efter bestemmelsens forarbejder først og fremmest tages hensyn til grovheden af overtrædelsen. Som fastslået ved Højesterets dom af 2. november 2010 (Ugeskrift for Retsvæsen 2011, side 417), skal der ved denne vurdering navnlig tages hensyn til baggrunden for overtrædelsen og til den krænkelse, der måtte være påført den pågældende.

Det indgår i vurderingen, at det efter de nationale og internationale luftfartsmyndigheders bestemmelser i en årrække inden fratrædelsen har været tilladt piloter mellem 60 og 65 år at foretage erhvervsmæssige flyvninger. Videre indgår i vurderingen, at     (piloten)     og dennes forbund inden fratrædelsen gjorde indsigelser mod fratrædelsen og gjorde gældende, at overenskomstens bestemmelse herom var i strid med forskelsbehandlingsloven, ligesom det efter     (piloten)    s forklaring kan lægges til grund, at han tillige mundtligt flere gange efterspurgte muligheden for at fortsætte sin ansættelse. Uanset dette har Cimber Air afstået fra forsøg på at få spørgsmålet afklaret, på at genforhandle bestemmelsen om fratræden med forbundet eller på anden måde at afhjælpe eller afbøde følgerne af en eventuel regelkonflikt mellem overenskomsten og forskelsbehandlingsloven. Da den aldersbetingede forskelsbehandling har haft væsentlig betydning for     (piloten)    s udøvelse af sit erhverv, idet han efter ca. 36 års ansættelse hos Cimber Air blev afskediget, findes godtgørelsen passende at kunne fastsættes, således at den svarer til 9 måneders løn, i alt 669.447 kr. Landsretten tager herefter denne del af     (piloten)    s påstand til følge med renter som nedenfor bestemt. 

Løn mv. i opsigelsesperiode

---------

Godtgørelse efter ansættelsesbevisloven

---------

Fratrædelsesgodtgørelse efter funktionærlovens § 2a

Ved EU-domstolens afgørelse af 12. oktober 2010 i sagen C-499/08 er det fastslået, at beskæftigelsesdirektivets bestemmelser om ligebehandling med hensyn til beskæftigelse og erhverv skal fortolkes således, at de er til hinder for nationale forskrifter, hvorefter arbejdstagere – alene som følge af den omstændighed, at de har ret til en alderspension udbetalt af deres arbejdsgiver i henhold til en pensionsordning, som de er indtrådt i før det fyldte 50. år – ikke er berettiget til en fratrædelsesgodtgørelse, der er bestemt til at lette overgangen til anden beskæftigelse for arbejdstagere med en anciennitet på over 12 år i virksomheden.

Landsretten lægger til grund, at ansættelsesforholdet indeholdt en forud fastsat opsigelse til udgangen af juni 2007, og at     (piloten)     – ved sin meddelelse til Cimber Air om sit ønske om fortsat beskæftigelse – midlertidigt gav afkald på en pension som nævnt i funktionærlovens § 2a, stk. 3, med henblik på at forfølge sin erhvervsmæssige karriere.     (piloten)     fortsatte efter fratrædelsen i anden beskæftigelse. På denne baggrund findes betingelserne for fratrædelsesgodtgørelse efter § 2a, stk. 1, svarende til 3 måneders løn for opfyldt. ……… Landsretten tager herefter     (piloten)    s påstand om betaling af 263.315 kr. til følge. Beløbet forrentes fra kravets fremsættelse den 14. december 2011.

 Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Til top Sidst opdateret: 13-04-2012 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk