Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fjernvarmeselskab var ikke berettiget til at ophæve direktørs ansættelsesforhold. 
02-09-2016 

V.L.B-1213-15

 

Landsrettens 9. afdeling har den 2. september 2016 afsagt dom i en ankesag vedrørende berettigelsen af et fjernvarmeselskabs ophævelse af direktørens ansættelsesforhold. 

Landsretten nåede ligesom byretten frem til, at ophævelsen af ansættelses­forholdet var uberettiget. 

I landsrettens begrundelse for afgørelsen er blandt andet anført følgende:

”[Fjernvarmeselskabet] har overordnet blandt andet gjort gældende, at [direktøren] væsentligt har misligholdt sin ansættelseskontrakt ved ikke at sikre, at [Fjernvarmeselskabets] vedtægter blev overholdt. Det drejer sig dels om det forhold, at projektet ikke har hjemmel i vedtægterne, dels at uddelegeringen af bestyrelsens kompetence til styregruppen ikke har hjemmel i vedtægterne og i øvrigt ikke er vedtaget af bestyrelsen. 

I kraft af bestyrelsesmedlemmernes hverv havde eller burde de have kend­skab til vedtægterne og dermed kendskab til den nu påberåbte mang­lende hjemmel, henholdsvis da man indstillede projektet til god­kendelse på generalforsamlingen, og da bestyrelsen på bestyrelses­mødet den 27. maj 2009 tog til efterretning, at styregruppen var nedsat, og at styre­gruppen havde besluttende myndighed vedrørende projektet.  

Geotermiprojektet blev overdraget til [X] A/S pr. 29. marts 2012. Det fremgår af referatet fra bestyrelsesmødet i [Fjernvarmeselskabet] den 21. marts 2012, at likviditetssituationen var uafklaret, og at [Fjernvarmesel­ska­bet] manglede 16 mio. kr. ud af 26,7 mio. kr., der forfaldt til betaling til [X] A/S den 20. marts 2012. Det fremgår videre af bestyrelsesmødere­feratet, at bestyrelsen havde modtaget redegørelsen af 15. marts 2012 fra Rambøll samt redegørelsen af 20. marts 2012 fra advokat Tine Blach La­de­foged Christensen, som begge blev taget til efterretning af bestyrelsen. Disse redegørelser – samt den yderligere redegørelse af 27. marts 2012 fra advokat Tine Blach Ladefoged Christensen – indeholder en udførlig beskrivelse af en meget væsentlig del af de faktiske forhold, som [Fjern­var­me­selskabet] nu gør gældende til støtte for, at [direktøren] har mislig­holdt sin ansættelseskontrakt. 

Efter bevisførelsen må landsretten endvidere lægge til grund, at det også for bestyrelsen fremstod som en nærliggende mulighed, at [Fjernvarme­sel­skabet] umiddelbart forud for overdragelsen af geotermiprojektet var insolvent, og at en  konkurs var overhængende, hvis ikke geotermipro­jek­tet blev overdraget. Når dette sammenholdes med indholdet af de ovenfor nævnte redegørelser samt med den øvrige bevisførelse, herunder indhol­det af referaterne fra tidligere bestyrelsesmøder samt den daværende be­sty­relsesformands redegørelse dateret 27. februar 2012, lægges det også til grund, at bestyrelsen på et tidspunkt, der ligger væsentligt forud for den 23. august 2012, var eller burde være bekendt med de faktiske for­hold, der nu under denne sag angives som begrundelse for ophævelsen. Landsretten bemærker i den forbindelse, at samtlige de forhold, der af [Fjernvarmeselskabet] påberåbes som misligholdelse fra [direktørens] side, tidsmæssigt har fundet sted allerede forud for overdragelsen af projektet den 29. marts 2012. 

Efter forklaringerne fra [A] og [direktøren] og efter indholdet af disses mailkorrespondance i juli 2012 lægges det til grund, at spørgsmålet om ophævelse af ansættelsesaftalen i medfør af aftalens punkt 13 blev drøftet på møderne den 18. og 20. juli 2012. [Direktøren] blev ikke fritstillet eller udtrykkeligt gjort opmærksom på, at bestyrelsen forbeholdt sig senere at ophæve kontrakten under henvisning til allerede indtrufne forhold. 

Efter en samlet vurdering, herunder det anførte om bestyrelsens kendskab til de faktiske forhold og vedtægterne, har bestyrelsen herefter udvist en sådan passivitet, at ophævelsen af ansættelsesforholdet den 23. august 2012 ikke var berettiget. 

Det forhold, at [Direktøren] den 16. marts 2012 uden bestyrelsens sam­tyk­ke forhøjede ansøgningen om kommunegaranti til 541 mio. kr., er ikke en gældssætning eller en tilsvarende forpligtelse, hvorfor dette ikke i sig selv er udtryk for væsentlig misligholdelse af ansættelsesforholdet.

Landsretten tiltræder derfor allerede af disse grunde, at [direktørens] påstand er taget til følge. ”

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til post@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.

Til top Sidst opdateret: 02-09-2016 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk