Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Et års fængsel for mishandling af datter 
23-04-2009 

V.L. S-0130-09
 

Retten i Aalborg fandt den 8. januar 2009 et ægtepar skyldig i overtrædelse af straffelovens § 245 ved i forening at have mishandlet kvindens datter, der var født i 1995, i en periode fra september 2005, da ægteparret flyttede til Jylland, til april 2008, da pigen blev tvangsfjernet.

Mishandlingen bestod i, at pigen talrige gange var blevet slået i hovedet og på kroppen med bøjler, grydeskeer, cykelpumper og hundelænker, samt sparket, rusket og lagt i førergreb. Desuden blev pigens hoved holdt under vand i et badekar.

Byretten fandt derimod ikke, at indespærringen på et badeværelse var en frihedsberøvelse efter straffelovens § 261, og frifandt derfor for dette forhold. Efter påstand fra anklagemyndigheden frifandt byretten desuden ægteparret for at have låst pigen inde i et hundebur i flere timer og for med slag at have forhindret hende i at sove.

Byretten fastsatte straffen til 5 måneders fængsel.

Anklagemyndigheden ankede dommen til Vestre Landsret og påstod straffen skærpet. Desuden gentog anklagemyndigheden påstand om, at der skulle dømmes for frihedsberøvelse, såvel i hundeburet som på badeværelset. 

Landsretten, der under medvirken af domsmænd har behandlet sagen i dagene 21.- 23. april 2009, har i dag afsagt dom.

Ved dommen er de tiltalte – ligesom i byretten - fundet skyldige i mishandling efter straffelovens § 245. Landsretten har fundet de tiltalte skyldige i samme omfang som i byretten, dog således at alene kvinden er fundet skyldig i at have holdt pigens hoved under vand. Landsretten har endvidere lagt til grund, at mishandlingen startede allerede i 2004, da pigen og de tiltalte boede sammen på Sjælland.

Landsretten har herudover fundet de tiltalte skyldige i frihedsberøvelse efter straffelovens § 261 ved i flere tilfælde at have låst pigen inde i et mørkt rum. Indespærringen, der varede flere timer ad gangen og fandt sted, mens de tiltalte var væk fra huset, skete på et meget lille toilet, som ingen vinduer havde. Efter påstand fra anklagemyndigheden blev de tiltalte frifundet for at have spærret pigen inde i et hundebur.

Landsretten forhøjede straffen for hver af de tiltalte til et års fængsel. Landsretten har begrundet straffastsættelsen således:

Ved strafudmålingen lægges vægt på de omstændigheder, der er beskrevet i byrettens dom. Hertil kommer den yderligere straf, der skal fastsættes for frihedsberøvelse, og at der også må lægges vægt på, at de tiltalte som mor og stedfar har været de primære omsorgspersoner for F, at de tiltaltes voldelige handlinger ofte havde karakter af meningsløse afstraffelser for ligegyldige eller indbildte forseelser, eller fordi F græd, at der har været tale om en jævnlig og systematisk mishandling over en flerårig periode, der er eskaleret over den sidste del af perioden forud for tvangsfjernelsen og endelig, at F utvivlsomt er blevet påført psykiske mén af de strafbare forhold, som hun har været udsat for.

Henvendelser vedrørende sagen kan ske til landsdommer Lis Sejr på tlf. 86 62 62 00

Til top Sidst opdateret: 23-04-2009 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk