Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

EBH pressemeddelelse 
15-05-2014 

B-0258-11

 

Landsrettens 15. afdeling har den 15. maj 2014 afsagt dom i en 1. instanssag om erstatning i forbindelse med opgøret efter ebh koncernens sammenbrud.

Sagen, der var anlagt af ebh fondens konkursbo mod ebh bankens konkursbo (nu Finansiel Stabilitet) og den tidligere bestyrelsesformand i såvel fonden som banken samt bankens 2 tidligere direktører, var begrænset til at vedrøre spørgsmålet om ejerskabet til og pengestrømmene i forbindelse med et enkelt projekt, ISI 6.

ISI 6 var et tysk ejendomsprojekt med 8 butikscentre, som ved ebh koncernens og fondens sammenbrud i efteråret 2008 var ejet med 50 % af ebh fonden og 50 % af den færøske fond Eik Fonden. Ebh fonden under konkurs gjorde gældende, at fonden oprindelig var køber og ejer af ISI 6 projektet, og at bankens fortjeneste ved salget af projektet til de 2 fonde derfor rettelig tilkom ebh fonden. Kravet var opgjort til ca. 143 mio. kr.

Landsretten fastslog, at fonden først var blevet ejer af sin del af ISI 6 ved de skriftligt indgåede overdragelsesaftaler herom, dvs. ved årsskiftet 2007/2008. Fonden kunne således ikke støtte ret til ejerskab på forskellige tidligere bemærkninger i bestyrelsesmødereferater o.l. Fonden kunne heller ikke støtte ret på forskellige regnskabsmæssige dispositioner og bogføringsmæssige tiltag, hvorefter projektet på tidspunkterne for kvartalsregnskaberne blev flyttet fra et af bankens datterselskaber til fonden. Det var ubestridt, at projektet ikke lovligt kunne være i bankens bøger, og at de bogføringsmæssige dispositioner havde haft til formål at omgå § 145/ § 147 i lov om finansiel virksomhed.   

Fondens konkursbo fik således ikke medhold i, at ebh bankens fortjeneste ved salget af halvdelen af ISI 6 til Eik Fonden rettelig tilkom ebh fonden. Landsretten fandt dog, at fonden havde krav på tilbagebetaling af sit endelige tab på et lån, som fonden uberettiget havde overtaget fra banken, svarende til bankens udlæg til stamkapital i projektet. Fonden fik ligeledes delvist medhold i nogle påstande om tilbagebetaling af renter.

Det samlede beløb, som Finansiel Stabilitet skulle betale til fondens konkursbo, blev herefter opgjort til ca. 39,8 mio. kr.

De to direktører blev dømt solidarisk med Finansiel Stabilitet til hver at betale 5 mio. kr., som påstanden over for dem var begrænset til, til fondens konkursbo. Finansiel Stabilitet skulle dog friholde direktørerne.

Bestyrelsesformanden blev frifundet.    

Læs hele dommen.

Til top Sidst opdateret: 15-05-2014 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk