Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom om frifindelse af en tidligere direktør og en tidligere investeringschef i ebh bank A/S, der var tiltalt for kursmanipulation af særlig grov beskaffenhed. 
10-11-2014 

V.L. S-1374-13

 

Vestre Landsrets 11. afdeling har i dag afsagt dom om frifindelse i en sag, hvor en tidligere direktør i ebh bank A/S, der tillige var bestyrelsesformand i det selskab, hvis aktier banken købte, og en tidligere investeringschef i ebh bank A/S, var tiltalt for kursmanipulation af særlig grov beskaffenhed.

Direktøren var tiltalt for med investeringschefen at have indgået aftale om, at ebh bank A/S ved opkøb af aktier i det pågældende selskab skulle sørge for, at selskabets aktier ved årsskiftet 2007/2008 skulle stige fra ca. kurs 7,2 til et kursniveau mellem 8 og 8,5.

Investeringschefen var tiltalt for med direktøren i ebh bank A/S og direktøren for det pågældende selskab at have indgået aftale om, at ebh bank A/S skulle købe aktier i selskabet med det nævnte formål.

Ved dom afsagt den 13. juni 2013 af Retten i Hjørring blev både direktøren i ebh bank A/S og investeringschefen fundet skyldige. Direktøren blev idømt straf af fængsel i 3 måneder, mens investeringschefen blev idømt straf af fængsel i 60 dage. Det pågældende selskab blev endvidere fundet skyldig og straffet med en bøde på 1 mio. kr.  Direktøren for det pågældende selskab blev frifundet.  

Dommen blev anket af direktøren i ebh bank A/S og af investeringschefen til frifindelse og af anklagemyndigheden til skærpelse. Dommen blev ikke anket i forhold til hverken selskabet eller direktøren for selskabet, og ankesagen har således alene vedrørt direktøren i ebh bank A/S og investeringschefen.

Landsretten lagde til grund, at investeringschefen eller andre ansatte i ebh bank A/S efter hans anvisninger i dagene den 21., 27. og 28. december 2007 havde foretaget en række opkøb af aktier i det pågældende selskab, og at det var disse opkøb, der bevirkede, at kursen på selskabets aktier den 28. oktober 2007, der var årets sidste børsdag, lukkede i 8,3.

I begrundelsen for at frifinde direktøren i ebh bank A/S anførte landsretten, at det ikke var bevist, at disse opkøb beroede på en aftale mellem ham og investeringschefen.

I begrundelsen for at frifinde investeringschefen anførte landsretten, at der som følge af den upåankede frifindelse af direktøren for det pågældende selskab ikke var grundlag for at fastslå, at investeringschefen og direktøren for det pågældende selskab havde indgået en aftale, der indebar, at ebh bank A/S skulle opkøbe aktier i selskabet, således at kursen på denne aktie skulle stige som nævnt i tiltalen. Landsretten anførte videre, at det ikke var bevist, at de opkøb af aktier i selskabet, som investeringschefen og andre ansatte i banken efter hans anvisninger foretog, beroede på en aftale mellem investeringschefen og direktøren i ebh bank A/S.

Da det således ikke var bevist, at de aftaler, som tiltalen mod direktøren i ebh bank A/S og investeringschefen byggede på, var indgået, blev de begge allerede som følge heraf frifundet.

Ved dommen frifandt landsretten endvidere det pågældende selskab, selv om selskabet ikke var omfattet af ankesagen. Det skyldtes, at grundlaget for at dømme selskabet efter frifindelsen af direktøren i ebh bank A/S, der som nævnt tillige var bestyrelsesformand i selskabet, ikke længere var til stede, og selskabet skulle derfor, uanset at det ikke var omfattet af anken, også frifindes.

En udskrift af landsrettens dom kan bestilles pr. mail til post@vestrelandsret.dk.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Til top Sidst opdateret: 10-11-2014 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk