Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom om fotografering på minkfarme. 
22-05-2014 

V.L. S-2025-13

 

Sagen er behandlet af 6. afdeling den 22. maj 2014

Ved landsrettens dom er en journalist (T1) idømt dagbøder for i forening med A med tilknytning til en dyreværnsforening uberettiget at have skaffet adgang til en lang række minkfarme med det formål at dokumentere forholdene på danske minkfarme ved bl.a. at have taget initiativ til projektet og udlånt et kamera. Journalisten havde ikke selv deltaget i optagelserne, men landsretten lagde til grund at A’s overtrædelser af straffelovens § 264 var sket ifølge aftale med T1. Landsretten foretog herefter en afvejning af krænkelserne af privatlivets fred i forhold til beskyttelsen af ytringsfriheden, hvor hensynet til nyheds- og informationsformidling må tillægges stor vægt. Landsretten lagde herunder bl.a. vægt på, at der ikke forelå oplysninger om, at T1 havde forsøgt at skabe opmærksomhed om dyrevelfærd på pelsdyr-farme på anden måde og fandt herefter T1’s medvirken uberettiget. Byretten var nået til samme resultat.

Nogle af optagelserne blev vist i TV-programmet ”Operation X”, hvor bl.a. journalist (T2) deltog. I byretten var T2 og dennes redaktionschef (T3) blevet idømt dagbøder for overtrædelse af straffelovens § 264 ved i for-bindelse med optagelse af TV-programmet at have skaffet sig adgang til en enkelt af de besøgte minkfarme. 4 af landsrettens medlemmer stemte for at frifinde T2 og T3 og lagde bl.a. vægt på, at der ikke kunne ses bort fra, at aktivisterne ville have gennemført indtrængningen på minkfarmen, selv om T2 og T3 ikke havde deltaget, og at en afvejning af den samfundsmæssige interesse i at kunne vise forholdene for pelsdyr på farmene sammenholdt med den enkeltstående indtrængnings karakter og betydning førte til, at deres handlinger ikke kunne anses for uberettigede. Landsrettens mindretal på 2 anså T2 og T3’s handlinger for strafbare og stemte for at stadfæste byrettens afgørelse. Efter stemmeflertallet blev T2 og T3 derfor frifundet.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer Lisbeth Parbo, tlf. 87 27 96 16.

Til top Sidst opdateret: 22-05-2014 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk