Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Domme om DREZ-operationer. Patientskadeankenævnet frifundet 
08-01-2010 

V.L. B-2386-02
V.L. B-2701-02
 

Sagsnr. V.L. B-2386-02

 A

(advokat Marianne Fruensgaard, Frederikshavn)

mod

Patientskadeankenævnet

(Kammeradvokaten ved advokat Lene Damkjær Christensen, København)

 Sagsnr. V.L. B-2701-02

 B

(advokat Marianne Fruensgaard, Frederikshavn)

mod

Patientskadeankenævnet

(Kammeradvokaten ved advokat Lene Damkjær Christensen, København)

Vestre Landsrets 11. afdeling har i dag afsagt domme i 1. instanssager, der var anlagt af to sagsøgere mod Patientskadeankenævnet. Ved dommene blev Patientskadeankenævnet frifundet.

Sagernes baggrund:

I 1993 fik sagsøgerne A og B foretaget smertekirurgiske operationer (DREZ-operationer) på Aalborg Sygehus. Operationerne blev foretaget med henblik på at lindre patienternes smerter, der for As vedkommende blandt andet bestod i fantomsmerter efter amputation af en del af den ene arm og for Bs vedkommende smerter omkring et operationsar efter en operation i brysthulen.

A og B indgav i henholdsvis 2000 og 2001 anmeldelse til Patientforsikringen vedrørende erstatning efter patientforsikringsloven i forbindelse behandlingen på Aalborg Sygehus i 1993. A og B anførte blandt andet i forbindelse med klagerne, at de var påført forværrede smerter ved DREZ-operationerne. Patientforsikringen traf afgørelse om, at A og B ikke var berettiget til erstatning. Patientskadeankenævnet tiltrådte Patientforsikringens afgørelser, og A og B anlagde herefter disse sager med påstand om, at Patientskadeankenævnet skulle anerkende, at A og B havde ret til erstatning efter dagældende patientforsikringslov, jf. lovbekendtgørelse nr. 849 af 14. oktober 1992.

Efter dagældende patientforsikringslovs § 1, stk. 1, og § 2, stk. 1, kunne der ydes erstatning til patienter, som med overvejende sandsynlighed var påført fysisk skade i forbindelse med undersøgelse, behandling eller lignende foretaget på offentligt sygehus.

Sag V.L. B-2386-02 – A mod Patientskadeankenævnet.

I Vestre Landsrets dom udtales det i begrundelsen:

”I forarbejderne til lovbekendtgørelse nr. 849 af 14. oktober 1992 om patientforsikring, der finder anvendelse på sagen, hedder det om lovens § 2 bl.a. (Folketingstidende, 1990-91, Tillæg A, spalte 3286):

”… Der foreligger herefter en patientskade, hvis det efter en undersøgelse af sagens konkrete omstændigheder, herunder bl.a. den tidsmæssige sammenhæng mellem behandlingen og den indtrufne skade, fremstår som mere sandsynligt, at den er forårsaget af erstatningsbegrundende helbredelsesforanstaltninger, end at den er forårsaget på anden måde, herunder ved komplikationer i forbindelse med grundsygdommens forløb, som har udviklet sig uafhængigt af behandlingen. I princippet er selv en minimal sandsynlighedsovervægt tilstrækkelig. Hvis intet sikkert om skadesårsagen kan fastslås, må den relative sandsynlighed af de mulige skadesårsager vurderes og afvejes over for hinanden. Må det herefter antages, at det er lige så sandsynligt, at skaden kan have udviklet sig uafhængigt af behandlingen, eller kan intet siges om den relative sandsynlighed af de mulige skadesårsager, foreligger der ikke en (erstatningsberettigende) patientskade. Det er imidlertid sjældent muligt at træffe afgørelse i tvivlsomme tilfælde alene på grundlag af generelle statistiske erfaringer. Formuleringen udelukker ikke, at der i sådanne tilfælde kan inddrages andre momenter i vurderingen, hvor dette findes rimeligt. Hvis det f.eks. konstateres, at der klart er begået fejl ved behandlingen af patienten, som kan have forårsaget den konkrete skade, kan det være rimeligt at lade en eventuel tvivl om den faktiske årsagssammenhæng komme patienten til gode …”.

Landsretten lægger efter bevisførelsen til grund, at As smerter blev forværrede efter operationen den 3. december 1993.

Retslægerådet har ved besvarelse af spørgsmål 17-19 udtalt, at forværringen af As stumpsmerter og fantomsmerter kan tilskrives amputationen, men at det ikke helt kan afvises, at DREZ-operationen kan have bidraget til forværring af smerterne. Det må efter Retslægerådets besvarelse således anses for tvivlsomt, hvad der har været årsag til forværringen.

Som det fremgår af forarbejderne til lov om patientforsikring, kan der i tvivlsomme tilfælde inddrages andre momenter i vurderingen af, om der foreligger en patientskade. Der nævnes i den forbindelse, at det kan være rimeligt at lade en eventuel tvivl om den faktiske årsagssammenhæng komme patienten til gode, såfremt der klart er begået fejl ved behandlingen af patienten.

Efter Retslægerådets besvarelse af spørgsmål 25 lægges det til grund, at operationen blev udført i overensstemmelse med anerkendte neurologiske retningslinjer for DREZ-operationer. Af Retslægerådets besvarelse af spørgsmål 24 fremgår, at operationen var indiceret.

Det fremgår endvidere af Retslægerådets besvarelse af spørgsmål 23, at As smerter var progredierende og ikke stationære. Allerede derfor kan det ikke anses som en fejl, at A ikke forinden DREZ-operationen blev smertevurderet, således at hendes tilstand før og efter kunne sammenholdes.

Af Retslægerådets besvarelse af spørgsmål 20 fremgår, at en angivelse af 75 % sandsynlighed for smertelindring i As tilfælde var meget optimistisk, men at A i forbindelse med indlæggelse forud for operationen den 3. december 1993 fik oplyst, at der var mere end 50 % chance for at bedre smertetilstanden, uden at man dog kunne love hende smertefrihed. Det fremgår videre af journalen fra den 25. oktober 1993, at A fik oplyst, at DREZ-operationer ikke altid havde den store effekt. Det fremgår af besvarelse af spørgsmål 3 i Retslægerådets erklæring af 5. august 2002, at der ikke foreligger data, som viser, at DREZ-operationen i sig selv fremkalder eller forværrer en smertetilstand, og af besvarelse af spørgsmål 17-19 fremgår det, at der ikke er videnskabelig evidens for at antage, at DREZ-operationer generelt fører til forværring af smerter.

Under disse omstændigheder og efter bevisførelsen i øvrigt er der ikke grundlag for at statuere, at der klart er begået fejl ved behandlingen af A.

Herefter og efter sagens omstændigheder i øvrigt er det ikke bevist, at det er overvejende sandsynligt, at der er påført A en fysisk skade omfattet af dagældende lov om patientforsikring § 1 i forbindelse med operationen den 3. december 1993.

Landsretten tager derfor Patientskadeankenævnets påstand om frifindelse til følge.”

Sag V.L. B-2701-02 – B mod Patientskadeankenævnet.

I Vestre Landsrets dom udtales det i begrundelsen:

”Retslægerådet har ved besvarelse af spørgsmål 11, 11a og 12 vurderet, at det ikke ud fra tidstro journaloplysninger er muligt at fastslå, hvorvidt Bs smerter alt i alt var forværret efter operationen i forhold til før. Den eventuelle fortsatte forværring i perio­den efter DREZ-operationen skyldes efter Retslægerådets vurdering en kombination af operationerne på brystkassen i 1987 og 1988 og Bs grundlidelse (leddegigt). Retslægerådet kan dog ikke helt afvise, at operationen har bidraget til en forværring af smerterne.

Det må efter journalnotatet fra Aalborg Sygehus og Retslægerådets besvarelse af spørgsmål 10 og 10a lægges til grund, at B i en periode på omkring fem uger efter DREZ-operationen var fri for smerter henover brystet, og at han delvist kunne genoptage sit arbejde efter operationen.

Herefter og efter bevisførelsen i øvrigt er det ikke godtgjort, at B ved be­handlingen den 22. april 1993 på Aalborg Sygehus blev påført en fysisk skade, jf. dagældende patientforsikringslovs § 1, stk. 1, idet en eventuel forværring af Bs smerter må tilskrives hans grundlidelser.

Landsretten tager derfor Patientskadeankenævnets påstand om frifindelse til følge.”

 

 

Til top Sidst opdateret: 08-01-2010 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk