Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Domme i sager om parkeringsafgift for parkering på privat grund 
08-04-2008 

V.L B-0061-07
V.L B-0301-07
V.L B-0852-07
 

Landsretten har den 8. april 2008 afsagt 3 domme herom. EuroPark A/S havde tabt sagerne i byretten, men Procesbevillingsnævnet havde – uanset sagens ringe værdi – givet tilladelse til, at de kunne indbringes for landsretten. Sagerne var alle anlagt mod den registrerede ejer af bilen. Sagerne fik følgende udfald i anonymiseret form, idet E står for ejeren:

 V.L B-0061-07

 E – en buschauffør – gjorde gældende, at han ikke skulle betale parkeringsafgiften, da hans parkeringstilladelse under parkeringen var faldet ud af kortholderen og ned i bunden af bilen. Landsretten ændrede byrettens dom, således at E kom til at betale afgiften med følgende begrundelse:

 ”Det fremgår af skiltningen på den pågældende parkeringsplads, at parkering kun er tilladt med gyldigt parkeringsbevis til C.

 Det fremgår endvidere af bagsiden af parkeringstilladelsen, at kortet skal placeres i den udleverede kortholder/plastlomme, og at det er brugeren af bilen, der er ansvarlig for, at det originale kort placeres synligt og læsbart udefra i bilens forrude. Det fremgår endvidere, at vagten er berettiget til at udstede et kontrolgebyr, såfremt vilkårene ikke bliver efterlevet.

 E må ved at køre ind på parkeringspladsen med kendskab til disse vilkår, som ikke er urimelige, anses for at have accepteret vilkårene.

 E har dermed pådraget sig pligt til at betale parkeringsafgift til EuroPark A/S”

 V.L. B-0301-07

 E gjorde gældende, at han ikke hæftede, da bilen var parkeret af en ansat. Landsretten ændrede byrettens dom, således at E kom til at betale afgiften med følgende begrundelse:

 ”Det er for landsretten ubestridt, at bilen X den 16. december 2005 holdt parkeret på parkeringspladsen H i strid med vilkårene for benyttelsen af parkeringspladsen.

 Føreren af bilen har ved at køre ind på parkeringspladsen med kendskab til vilkårene accepteret disse, og EuroPark A/S er derfor berettiget til at opkræve en parkeringsafgift.

 Efter Es forklaring lægges det til grund, at det var L, der havde parkeret bilen på den anførte parkeringsplads.

 L er ansat i Es virksomhed, og E havde stillet bilen til rådighed for L i forbindelse med dennes udførelse af arbejdet.

 Således som sagen er forelagt landsretten, lægges det til grund, at parkeringen er foretaget under den ansattes arbejde og i Es interesse. På denne baggrund, og da parkering i strid med vilkårene ikke kan anses for at ligge uden for fuldmagtens grænser, hæfter E i medfør af aftalelovens § 10, stk. 2, for parkeringsafgiften. Den omstændighed, at det i ansættelseskontrakten for L måtte være anført, at arbejdsgiveren ikke hæfter for den ansattes parkeringsafgift, kan ikke føre til andet resultat.”

 V.L. B-0852-07

 E gjorde gældende, at han ikke hæftede, da bilen måtte være parkeret af en af hans 3 sønner eller en bekendt hertil. Landsretten stadfæstede byrettens dom om, at han ikke hæftede med følgende begrundelse:

 ”Det er ubestridt, at det ikke var E, der parkerede bilen på parkeringspladsen H den 18. november 2005.

 Efter Es forklaring sammenholdt med indholdet af hans udaterede brev ... lægger landsretten efter bevisførelsen til grund, at det var en af Es 3 sønner, der den 18. november 2005 parkerede bilen på den pågældende parkeringsplads i strid med skiltningen.

 Efter Es forklaring lægges det endvidere til grund, at parkeringen fandt sted i forbindelse med sønnernes udførelse af deres private ærinder, og parkeringen er derfor ikke sket i Es interesse.

 Under disse omstændigheder hæfter E ikke for parkeringsafgiften.”

 EuroPark A/S var repræsenteret af advokat Jens Møller, Vejle.

 Ejeren af bilen var i sidstnævnte sag repræsenteret af advokat Povl Peter Andersen, FDM, Kgs. Lyngby.

 

Til top Sidst opdateret: 08-04-2008 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk