Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i straffesag om import og salg af tøjdyr mv. produceret i Kina 
03-11-2009 

V.L. S-3163-08
 

Tiltalte, der i dag er 67 år, og hans anpartsselskab var tiltalt for i 2004-2006 at have importeret ca. 139.000 kopier af tøjdyr mv. med henblik på salg og af disse at have solgt ca. 87.000. Ifølge tiltalen drejede det sig om kopier af Disneyfigurerne Peter Plys, Grisling, Æslet, Tigerdyret, Mickey Mouse og Minnie Mouse samt andre figurer – Kermit, Spiderman, Teletubbies, Pink Panther, Skipper Skræk og DSB’s Harry.

De importerede figurer havde ifølge tiltalen en værdi som originale eksemplarer på ca. 10,5 mio. kr. Efter tiltalen var ophavsretsloven og varemærkeloven overtrådt, og straffelovens § 299 b – om blandt andet ophavsretskrænkelse af særlig grov karakter med en strafferamme på fængsel indtil 6 år – var også overtrådt for perioden fra 1. juli 2004, hvor denne bestemmelse trådte i kraft.

Ved dom afsagt den 17. december 2008 af Retten i Horsens under medvirken af domsmænd blev tiltalte og hans selskab delvist dømt, men bl.a. frifundet med hensyn til de figurer, som ifølge tiltalen var Peter Plys. Byretten skrev herom:

”...

For så vidt angår figuren Peter Plys finder retten, at denne figur som plysdyr ikke adskiller sig væsentligt fra, hvad man almindeligvis forestiller sig ved en teddybjørn som krammedyr. Uanset hvor orignale værker flere af Peter Plys’s venner anses for at være, og at Peter Plys i anden form kan udgøre et værk, finder retten det herefter ikke med den skete bevisførelse godtgjort, at denne figur har en originalitet, der gør den ophavsretlig beskyttet i Danmark.

...”

Retten i Horsens idømte tiltalte en straf på fængsel i 10 måneder, der blev gjort betinget og således ikke skulle afsones, hvis tiltalte udførte samfundstjeneste i 180 timer. Tiltaltes selskab blev idømt en bøde på 200.000 kr.

Dommen blev anket af anklagemyndigheden og afgjort ved dom afsagt den 3. november 2009 af Vestre Landsret også under medvirken af domsmænd. Ved ankedommen blev tiltalte og hans selskab dømt i videre omfang end ved byretten. Landsretten dømte således blandt andet også for Peter Plys-figurerne med følgende begrundelse:

”Efter bevisførelsen lægges det bl.a. efter A’s forklaring til grund, at Peter Plys figuren oprindeligt blev skabt af A.A. Milne, og at Disneys Peter Plys er et resultat af et omfattende arbejde, hvorunder figuren er videreudviklet. Disneys Peter Plys fremstår som resultatet af en selvstændig skabende indsats og har navnlig efter krops- og ansigtsformen, farven, den korte røde bluse og de karakteristiske øjenbryn en sådan originalitet, at den tillige er ophavsretligt beskyttet.  

...

Efter bevisførelsen, herunder fremvisningen af en række af de plysdyr, der er omfattet af sagen, finder landsretten det efter en helhedsbedømmelse på baggrund af den udtalte lighed med de originale plysdyr ubetænkeligt at fastslå, at samtlige de plysdyr, der er omfattet af tiltalen, krænker rettighedshavernes ophavsret til figurerne. For så vidt angår Peter Plys tøjdyrene har landsretten navnlig lagt vægt på lighederne med de originale plysdyr for så vidt angår farven, den korte røde bluse, krops- og ansigtsformen og i flere tilfælde de karakteristiske øjenbryn...”

Landsretten idømte tiltalte en straf på fængsel i 1 år, der blandt andet blev gjort betinget af, at tiltalte udfører samfundstjeneste i 240 timer. Det blev begrundet således:

”Efter sagens karakter og omfang forhøjes straffen for så vidt angår (tiltalte) til fængsel i 1 år.

Det klare udgangspunkt ved ophavsretskrænkelser af en karakter og et omfang som i den foreliggende sag er idømmelse af en ubetinget frihedsstraf. Under hensyn til tiltaltes personlige forhold, herunder hans alder og helbredsmæssige forhold, og at han efter det oplyste i betydeligt omfang har medvirket til sagens opklaring samt henset til den tid, der er gået, siden forholdene blev begået, findes det undtagelsesvist forsvarligt at gøre straffen betinget med vilkår om udførelse af 240 timers samfundstjeneste på vilkår som nedenfor bestemt.”

Tiltaltes selskab blev idømt en bøde på 300.000 kr.

Hverken byretten eller landsretten fulgte anklagemyndighedens påstand om, at tiltalte skulle frakendes retten til at drive handelsvirksomhed med blandt andet ophavsretsbeskyttede varer.

Anklagemyndigheden var repræsenteret af statsadvokatassessor David Schmidt, Statsadvokaten for Midt-, Vest- og Sydøstjylland og tiltalte og selskabet af advokat Jørgen Merrild Bie, Horsens.

Til top Sidst opdateret: 03-11-2009 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk