Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i straffesag mod egyptisk mand, der bl.a. er tiltalt for at have misbrugt tre døtre seksuelt 
21-10-2010 

V.L. S-1283-10
 

Retten i Sønderborg afsagde den 1. juni 2010 dom i en sag, hvor en egyptisk statsborger blev straffet med 9 års fængsel og udvist med indrejseforbud for bestandig for navnlig incest og andre seksuelle overgreb mod 3 af sine døtre. Vestre Landsrets 12. afdeling har i dag afsagt dom i ankesagen.

Nævningerne og de juridiske dommere har været enige om at stadfæste byrettens afgørelse om skyldspørgsmålet, idet det også efter bevisførelsen for landsretten, hvor tiltalte ikke har ønsket at afgive forklaring, er bevist, at tiltalte har gjort sig skyldig i et årelangt seksuelt misbrug af de 3 døtre. For den ene datters vedkommende fandt misbruget sted, fra hun var 11 år, til efter hun var fyldt 17 år. Den anden datter er blevet misbrugt, fra hun var 12 år, til hun var fyldt 14 år, og den tredje datter fra hun var 9 år, til hun var 10 år.  Der er ved afgørelsen af skyldspørgsmålet - ligesom i byretten - lagt vægt på pigernes troværdige forklaringer sammenholdt med de øvrige beviser. 

Med hensyn til straffastsættelsen blev der i landsretten afgivet lige mange stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 9 år og for at fastsætte den til fængsel i 10 år. Da der ved stemmelighed gælder det for tiltalte gunstigste resultat, har landsretten stadfæstet byrettens fastsættelse af straffen til fængsel i 9 år. Landsretten har endvidere stadfæstet dommens bestemmelse om udvisning med indrejseforbud for bestandig. Byrettens bestemmelse om, at de tre døtre hver skulle have en tortgodtgørelse på 100.000 kr. er ligeledes blevet stadfæstet.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer, landsdommer Lisbeth Parbo, tlf. nr. 86626200.

Til top Sidst opdateret: 21-10-2010 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk