Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om vold mod et spædbarn med døden til følge 
27-06-2018 

V.L. S-2054-17

Vestre Landsret har den 27. juni 2018 afsagt dom i en nævningeankesag, hvor en mand på 26 år var tiltalt for i perioden op til den 27. december 2016 at have udsat sin datter, der var født medio november 2016, for vold, hvilket medførte spædbarnets død.

Tiltalte blev i byretten fundet delvist skyldig og idømt 3 år og 6 måneders fængsel. Byrettens dom var anket af anklagemyndigheden med påstand om domfældelse i overensstemmelse med tiltalen og skærpelse af straffen. Tiltalte havde kontraanket med påstand om frifindelse eller i anden række formildelse.

For landsretten var der indhentet en supplerende erklæring fra Retslægerådet, navnlig vedrørende karakteren af og tidsfæstelse af nogle af de skader, der blev konstateret i forbindelse med hospitalsbehandling og obduktion af barnet.

Landsretten nåede ligesom byretten frem til at finde tiltalte skyldig i den rejste tiltale for vold efter straffelovens § 246, jf. § 245, stk. 1. Under hensyn til de nu foreliggende lægelige oplysninger nåede landsretten imidlertid modsat byretten frem til, at tiltaltes forklaring om hændelsesforløbet ikke kunne lægges til grund. Landsretten fandt derfor, at der ikke forelå de formildende omstændigheder, som byretten havde lagt vægt på ved straffastsættelsen. På denne baggrund skærpede landsretten straffen til fængsel i 6 år.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til landsdommer Lars E. Andersen, tlf. 99 68 80 00.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til post@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.

Til top Sidst opdateret: 27-06-2018 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk