Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om seksuelle overgreb mod steddøtre 
14-11-2018 

V.L. S-1340-18

Vestre Landsret har den 14. november 2018 afsagt dom i en nævningeankesag, hvor en 41-årig mand er fundet skyldig i talrige tilfælde af voldtægt ved samleje, samleje og andet seksuelt forhold end samleje samt blufærdighedskrænkelse. Overgrebene var begået over for tiltaltes to steddøtre i en periode fra 2002 til 2014, hvor steddøtrene var henholdsvis 4-16 år og 9-17 år gamle.

Ved dommen blev tiltalte straffet med fængsel i 8 år, ligesom han fik forbud mod indtil videre at tage ophold hos personer, hos hvem der opholder sig børn under 18 år, eller at lade børn under 18 år tage ophold i sin bolig (boligforbud). Han fik desuden indtil videre forbud mod at modtage besøg af børn under 18 år, som ikke er ledsaget af en voksen (besøgsforbud), og mod gennem internettet eller et lignende system at kontakte børn under 18 år, som ikke kender ham (kontaktforbud). Tiltalte blev desuden dømt til at betale pigerne hver en godtgørelse for tort på 125.000 kr.

Dommen var med hensyn til skyldsspørgsmålet og strafudmålingen en stadfæstelse af dom afsagt af Retten i Viborg den 15. juni 2018. Tiltalte, der til dels havde erkendt overgrebene, men nægtet sig skyldig navnlig i voldtægt ved samleje af den yngste steddatter og i omfanget af samlejer med den ældste steddatter, havde anket dommen til frifindelse i det ikke erkendte omfang og til formildelse af straffen. Anklagemyndigheden havde påstået straffen forhøjet. Landsretten lagde ved straffastsættelsen ligesom byretten vægt på forholdenes karakter og grovhed, herunder de forurettedes alder, da tiltalte første gang begik overgreb mod dem, den mangeårige periode og hyppigheden af de seksuelle overgreb samt på det forhold, at tiltalte havde misbrugt sit særlige tillidsforhold til steddøtrene.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer Thomas Jønler, tlf. 99 68 80 00.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til post@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.

Til top Sidst opdateret: 14-11-2018 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk