Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om røveri mod Dansk Værdihåndtering, Erritsø 
05-07-2011 

V.L. S-2940-10
 

Vestre Landsret, 4. afdeling, har den 5. juli 2011 truffet afgørelse i en ankenævningesag, hvor Retten i Kolding afsagde dom den 20. december 2010.

De to tiltalte, A og B, var blandt andet tiltalt for et røveri den 27. december 2007 mod Dansk Værdihåndtering, Erritsø, hvor 2 maskerede og bevæbnede personer opnåede et udbytte på ikke under 11,6 mio. kr.

I byretten blev tiltalte A fundet skyldig i røveriet mod Dansk Værdihåndtering. De 6 næv­ninger i byretten stemte tillige for at anse tiltalte B for skyldig i røveriet, men da de 3 juri­diske dommere stemte for frifindelse, blev tiltalte B frifun­det.

For landsretten var der heller ikke enighed blandt nævninger og domsmænd i afgørelsen af skyldsspørgsmålet.

8 nævninger og 2 dommere stemte for at anse tiltalte A for skyldig i røveriet mod Dansk Værdihåndtering, mens 1 nævning og 1 dommer stemte for at frifinde tiltalte A. 6 næv­nin­ger stemte for at anse tiltalte B skyldig i samme forhold, mens 3 nævninger og de 3 dom­mere stemte for at frifinde tiltalte B.

Efter stemmeafgivningsreglerne kræves der mindst 6 stemmer fra nævningerne og mindst 2 stemmer fra dommerne for at anse en tiltalte for skyldig. Tiltalte A blev derfor fundet skyldig, mens tiltalte B blev frifundet for tiltalen for røveri mod Dansk Værdihåndtering.

Udover røveriet mod Dansk Værdihåndtering blev tiltalte A fundet skyldig i en række øv­rige forhold, navnlig vedrørende overtrædelse af våbenloven og straffelovens § 192a ved besiddelse af adskillige våben, herunder automatvåben.

Tiltalte B var også tiltalt for at have deltaget i et røveri den 18. juni 2004 mod en postbil fra et postcenter i Kastrup. Tiltalte A var allerede i 2004 dømt for deltagelse i dette røve­ri, og tiltalen mod tiltalte B byggede navnlig på et dna-spor på en nylonstrømpe, som blev fun­det i til­talte A’s bil ved dennes anholdelse i 2004 sammen med blandt andet våben og elefanthuer.

Tiltalte B blev af byrettens flertal anset for skyldig i deltagelse i røveriet i Kastrup. Samt­lige nævninger og dommere i landsretten tiltrådte, at tiltalte B var fundet skyldig i dette forhold.

Alle nævninger og dommere i landsretten var enige om, at der i relation til tiltalte A forelå særdeles skærpende omstændigheder, og at straffen derfor skulle fastsættes i medfør af straffelovens § 88, stk. 1, 2. punktum, således at straffen kunne overstige strafferammen på 10 års fængsel for særlig groft røveri med indtil det halve.

Tiltalte A, der tidligere er straffet for røverier og våbenbesiddelse, blev herefter straffet med fæng­sel i 11 år. Der blev afgivet 4 stemmer for at fastsætte straffen til fængsel i 12 år, 7 stemmer for 11 års fængsel og 7 stemmer for 10 års fængsel. Straffen omfattede en rest­straf på 445 dage fra en tidligere prøveløsla­delse. Straffen var i byretten blevet fastsat til fængsel i 10 år.

Tiltalte B, der også tidligere er straffet for røverier, blev straffet med fængsel i 3 år og 6 måneder. Der blev afgivet 1 stemme for at fastsætte straffen til fængsel i 5 år, 4 stemmer for 4 års fængsel og 13 stemmer for fængsel i 3 år og 6 måneder. Udover røveriet mod en postbil i Kastrup omfattede straffen et erkendt forhold vedrørende besiddelse af ammuni­tion mv. Straffen var i byretten også blevet fastsat til fængsel i 3 år og 6 måneder.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer Kurt Rasmussen, tlf. 21 47 94 22.

Til top Sidst opdateret: 05-07-2011 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk