Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om pligt til medlemskab af en antenneforening. 
10-01-2011 

V.L.B-0872-10

 

Vestre Landsrets 10. afdeling har den 10. januar 2011 afsagt dom i en sag, der var anlagt af fem grundejere fra Bredballe i Vejle mod Vejle Kommune med påstand om, at kommunen ikke kunne pålægge dem at genindmelde sig i Bredballe Antennelaug. Landsretten frifandt Vejle Kommune for denne påstand.

 

I 1976 og 1977 var der i forbindelse med udstykning blevet tinglyst deklarationer på en række ejendomme i Bredballe, herunder på ejendommene, der tilhører de fem grundejere. Af deklarationerne fremgår blandt andet, at ejerne af parcellerne er forpligtiget til at deltage i udgifterne til drift og vedligeholdelse af en for det stedlige område etableret antenneforsyning. Bestemmelsen var stort set enslydende i de to deklarationer.

 

De fem grundejere udmeldte sig af antenneforeningen i september 2009, men kommunen, der var påtaleberettiget efter deklarationerne, pålagde i januar 2010 i medfør af planlovens § 43 grundejerne at genindmelde sig i foreningen.

I landsrettens begrundelse for at frifinde Vejle Kommune udtales det:

”De i sagen omhandlede deklarationer er tinglyst på sagsøgernes ejendomme. Efter deklarationernes ordlyd og formål medfører de begge en pligt for ejerne af parcellerne til at deltage i udgiften til drift og vedligeholdelse af en/den for det stedlige område etablerede antenneforsyning. 

Efter det oplyste blev Bredballe Antennelaug etableret i 1978 i forbindelse med udbygningen af villaområdet i Bredballe. Af antennelaugets vedtægter fremgår det, at laugets primære formål er at eje og drive et fællesantenneanlæg for modtagning og distribution af radio- og TV-programmer, og at forsyningsområdet er Bredballe. Når dette sammenholdes med indholdet af vedtægternes § 4, og de på ejendommene tinglyste deklarationer, lægges det til grund, at den stedlige antenneforsyning, der er omtalt i deklarationerne, er Bredballe Antennelaug, og at sagsøgernes pligt i henhold til deklarationerne derfor er en pligt til deltagelse i udgiften til drift og vedligeholdelse af Bredballe Antennelaug. Der kan herefter ikke ske en frigørelse fra forpligtelsen ved indmeldelse i en anden antenneforening.

Ifølge planlovens § 43 kan kommunalbestyrelsen ved påbud sikre overholdelse af servitutbestemmelser om forhold, hvorom der kan optages bestemmelser i en lokalplan. Efter planlovens § 15, stk. 2, nr. 11, kan der i en lokalplan optages bestemmelse om tilvejebringelse af eller tilslutning til fællesanlæg. Af forarbejderne til loven, folketingstidende 1974/1975, 2. samling, spalte 2755, fremgår, at fællesanlæg blandt andet omfatter fælles antenneanlæg for TV-modtagelse. Bredballe Antennelaugs primære formål er ifølge vedtægterne at eje og drive et fællesantenneanlæg for modtagning og distribution af radio- og TV-program­mer. Anlægget er derfor omfattet af planlovens § 15, stk. 2, nr. 11. Den omstændighed, at Bredballe Antennelaug herudover tilbyder supplerende ydelser, er uden betydning i en situation som den foreliggende, hvor sagsøgerne ikke har godtgjort, at størrelsen af grundkontingentet påvirkes af disse supplerende ydelser. 

Deklarationen vedrører herefter et forhold, hvorom der kan optages bestemmelse i en lokalplan, og Vejle Kommune har derfor haft hjemmel i planlovens § 43 til udstedelse af påbuddet.

Kommunen har i påbuddet redegjort for de hensyn, der ligger bag udstedelsen af påbuddet. Der er ikke grundlag for at antage, at disse hensyn ikke beror på saglige og planlægningsmæssige overvejelser, eller at påbuddet skulle være udtryk for varetagelse af uvedkommende interesser.

Dette resultat støttes tillige af Miljøministeriets udkast til forslag til lov om ændring af lov om planlægning med bemærkninger af 14. oktober 2010. Det fremgår heraf, at planlovens § 15 foreslås ændret, således at fællesantenneanlæg til modtagelse og distribution af TV- og radiosignaler ikke længere skal være omfattet af bestemmelsen. I bemærkningerne til ændringen er det anført, at det som udgangspunkt også skal gøres muligt for den enkelte husstand at frigøre sig fra gældende krav om tilslutningspligt, idet det dog gennem etablering af overgangsordninger m.v. skal sikres, at de eksisterende fællesantenneanlæg ikke kommer i økonomisk klemme som følge heraf. Det er endvidere anført, at den nye regel ikke skal medføre ændringer i gældende lokalplaner om tilslutningspligt til fællesantenneanlæg til modtagelse og distribution af TV- og radiosignaler, herunder heller ikke de eventuelle bestemmelser om pligtmæssigt foreningsmedlemskab m.v.

Landsretten tager herefter Vejle Kommunes påstand om frifindelse til følge.”

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer Kurt Rasmussen, tlf. 214794 22.

Til top Sidst opdateret: 10-01-2011 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk