Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om piratkopierede Global-knive mv. og dele til PH-lamper 
20-12-2011 

V.L. S-2845-09 og V.L. S-1438-10
 

Vestre Landsret har ved dom af 20. december 2011 afgjort anken af to domme, som Retten i Viborg afsagde den 4. december 2009 og den 8. juni 2010 vedrørende fremstilling, import og salg og forsøg herpå af Global-knive mv. og PH-lamper.

Ved byrettens domme blev i alt 4 personer (A, B, C og D) og et selskab (E), der ejedes af tiltalte B, dømt for overtrædelser af ophavsretsloven og til dels straffelovens § 299b om overtrædelser af blandt andet ophavsretsloven begået under særligt skærpende omstændigheder. A og B samt selskabet E blev i byretten dømt for uberettiget at have fået fremstillet, importeret og solgt samt forsøgt at sælge en stor mængde efterligninger af Global knivsæt, strygestål, steaksæt og magnetophæng. A og D blev tillige dømt for i forskelligt omfang uberettiget at have fået fremstillet, importeret og solgt ef­ter­­­ligninger af glas og lampedele til PH pendel 2/1 samt forsøg på indførsel og salg af efter­lig­ning­er af PH5 Bombardementslampe og PH2/3 bordlampe. C blev dømt for at have handlet og for­søgt at handl­e med partier af de ulovlige efterligninger af Global- og PH-effekter. C blev end­videre i byret­ten fundet skyldig i en række tilfælde af bedrageri i tilknytning til salg af effekterne.

Ved byrettens domme blev A idømt 2 års fængsel, mens B blev idømt 1½ års fængsel. C blev idømt fængsel i 1 år. Den fjerde tiltalte D, der ikke ankede sin dom, blev idømt 6 måneders fængsel, der blev gjort betinget med vilkår om samfundstjeneste. Selskabet E blev idømt en bøde.

De tiltalte A, B, C og det tiltalte selskab E ankede dommene, idet de ville frifindes.

Landsret­ten fandt i det væsentlige de tiltalte A, B og selskabet E skyldige i samme omfang som byretten. Landsretten tiltrådte også, at C i en række tilfælde var fundet skyldig i at have handlet og forsøgt at handle med partier af de ulovlige kopivarer, men landsretten frifandt – i modsætning til byretten – C for bedrageriforholdene i tilknytning hertil.

Landsretten forhøjede straffen for A og B til henholdsvis 2½ og 2 års fængsel. Landsretten lagde ved afgørelsen – ligesom byretten – blandt andet vægt på den professionelt organiserede frem­stil­­­­lings-, import- og salgsproces, hvorunder de tiltalte havde samarbejdet om at bringe betydelige mængder kopivarer i omsætning i Danmark og forsøgt herpå. Landsretten lagde endvidere vægt på den store mængde af kopivarer og på, at en stor del af forholdene er omfattet af bestemmelsen i straf­­­felovens § 299 b og på den betydelige fortjeneste, som de tiltalte har opnået samt på den be­ty­delige skadevirkning, som udbuddet af sådanne store mængder forvekslelige varer må antages at have haft for rettighedshaverne. I formildende retning lagde landsretten vægt på den tid, der var gået, siden forholdene blev begået fra efteråret 2003 til medio 2005. En periode på ca. 2 år fra marts 2007 til januar 2009 er hovedsageligt medgået til gennemførelse af syn og skøn for byretten, uden at det kan bebrejdes anklagemyndigheden eller de tiltalte, at sagens afgørelse herved er trukket ud. Under sagens behandling i landsretten har sagen endvidere været udsat i ca. et år med henblik på få gennemført en afhøring af et hollandsk vidne, der ikke mødte til afhøring i Danmark.

Lands­retten fandt efter en konkret vurdering, at den tid, sagen havde varet, ikke udgjorde en kræn­kelse af artikel 6 i Den Europæiske Menneskerettighedskonvention.

Straffen for C blev nedsat til fæng­sel i 8 måneder. Da landsretten fandt, at selskabet E’s fortjeneste ved overtrædelserne var mindre, end fastsat af byretten, nedsattes endvidere bøden til selskabet E.

Hos A, C og selskabet E blev der konfiskeret henholdvis 6 mio. kr., 800.000 kr. og 200.000 kr. som skønsmæssigt fastsat udnytte.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer Lisbeth Parbo, tlf. 86 62 62 00 el­ler tlf. 30 29 31 39.

Til top Sidst opdateret: 20-12-2011 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk