Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om mors drab på sit barn. 
04-02-2015 

V.L. S-1738-14

 

Tiltalte var under en tilståelsessag i byretten blevet idømt fængsel i 11 år for overtrædelse af straffelovens § 237 ved den 16. december 2013 at have dræbt sin 4-årige søn.

Tiltalte havde anket sagen til landsretten med påstand om formildelse. 

I forbindelse med ankesagens forberedelse blev sagen forelagt for Retslægerådet, der i en erklæring af 3. november 2014 som mest formålstjenlige foranstaltning anbefalede dom til anbringelse på psykiatrisk afdeling, subsidiært dom til anbringelse på psykiatrisk afdeling indtil en straf måtte kunne fuldbyrdes.

Anklagemyndigheden nedlagde herefter påstand om, at tiltalte i medfør af straffelovens § 73 blev idømt en fængselsstraf og endvidere i medfør af straffelovens § 68, 2. punktum, dom til anbringelse på psykiatrisk afdeling, indtil straf måtte kunne fuldbyrdes.

Tiltalte ændrede under hovedforhandlingen sin påstand til principalt strafbortfald med bestemmelse om, at hun dømmes til anbringelse i psykiatrisk afdeling, subsidiært anbringelse i psykiatrisk afdeling, indtil straffen kunne fuldbyrdes.

Ved Vestre Landsrets dom af 4. februar 2015 blev byrettens dom stadfæstet med den ændring, at tiltalte skal anbringes i psykiatrisk afdeling, indtil fængselsstraffen måtte kunne fuldbyrdes.

Fire voterende stemte for at stadfæste byrettens strafudmåling på fængsel i 11 år, mens to voterende stemte for at udmåle straffen til fængsel i 12 år.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til post@vestrelandsret.dk.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Til top Sidst opdateret: 04-02-2015 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk