Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om frakendelse af advokats ret til at udøve advokatvirksomhed 
14-12-2010 

V.L. B-1832-09
 

Ved kendelse af 17. marts 2009 frakendte Advokatnævnet en jysk advokat retten til at udøve advokatvirksomhed indtil videre.

Advokaten anmodede Justitsministeriet om at indbringe sagen for retten, og Vestre Landsret, hvortil sagen er blevet henvist fra byretten, har i dag afsagt dom i sagen.

Landsretten har stadfæstet Advokatnævnets kendelse med den ændring, at advokaten frakendes retten til at udøve advokatvirksomhed i 1 år.

Advokatnævnets kendelse drejer sig om fire klagesager, hvoraf advokaten var blevet frifundet for at have tilsidesat reglerne om god advokatskik i den ene klagesag. I de tre andre klagesager har Advokatnævnets flertal vurderet, at der er tale om, at advokaten groft har tilsidesat reglerne om god advokat­skik.

Landsretten er enig med Advokatnævnets flertal i, at tilsidesættelsen af reglerne om god advokatskik i to af sagerne må vurderes som grove over­trædelser, mens overtrædelsen af reglerne i den tredje sag ikke kan anses som grov.

I Advokatnævnets kendelse er der henvist til bl.a. tidligere sager, hvor Ad­vokatnævnet har behandlet klager over advokaten, og til to retssager ved Østre Landsret, hvor advokaten i medfør af retsplejelovens § 319 er blevet pålagt at betale sagsomkostninger på grund af pligtstridig opførsel.

Landsretten har ved afgørelsen om sanktion lagt vægt på 11 tidligere afgø­relser i sager om adfærdsklager truffet af Advokatnævnet i tiden fra septem­ber 1998 til april 2007, hvor advokaten er blevet ikendt irettesættelser eller bøder for tilsidesættelse af god advokatskik, samt de to domme fra Østre Landsret, hvorefter advokaten har udvist pligtstridig opførsel.

Landsretten har på baggrund af de aktuelle overtrædelser i sammenhæng med de tidligere sager fundet, at advokaten har gjort sig skyldig i oftere gentagen overtrædelse af sine pligter som advokat.

Landsretten har endvidere fundet, at der på baggrund af de aktuelle og tidli­gere forhold og det i øvrigt oplyste under sagen er grund til at antage, at ad­vokaten for fremtiden ikke vil udøve advokatvirksomhed på forsvarlig måde, og at der derfor er grundlag for frakendelse af retten til at udøve ad­vokatvirksomhed, jf. retsplejelovens § 147 c, stk. 3. Efter en samlet vurde­ring af de aktuelle og de tidligere forhold, har landsretten herefter fundet, at frakendelsen i medfør af retsplejelovens § 147 c, stk. 3, alene bør ske for 1 år.

Dommen er afsagt af Vestre Landsrets 9. afdeling.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer Kurt Ras­mussen, tlf. 21 47 94 22.

Til top Sidst opdateret: 14-12-2010 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk