Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om fradragsret for LM Glasfiber A/S vedrørende bonus på ca. 29,3 mio. kr. til direktører. 
28-06-2007 

V.L. B-0131-06

 

I forbindelse med, at LM Glasfiber A/S i 2002 blev solgt til en kapitalfond, fik virksomhedens administrerende direktør og øko­nomidirektør i henhold til aftale hver en bonus af LM Glasfiber. Det samlede bonusbeløb var på ca. 29,3 mio. kr. LM Glasfiber blev af skattemyndighederne og senest af Lands-skatteretten næg­tet fradrag for bonusudbetalingen. Selskabet indbragte derefter Landsskatterettens afgørelse for Vestre Landsret, idet selskabet under en sag anlagt mod Skattemi-nisteriet gjorde gældende, at bonusudbetalingen var en driftsudgift, der kunne fradrages i selskabets skattepligtige indkomst. Landsretten har ved sin dom af 28. juni 2007 frifundet Skatteministeriet.

I Vestre Landsrets begrundelse for afgørelsen hedder det:

Landsrettens begrundelse og resultat

Anders Damsgaard Christensen og Lars Kousgaard Mik-kelsen, der begge var ansat som direktører i LM Glasfiber, havde hver især indgået aftale med selskabet om udbetaling af en fastholdelses­godtgørelse, såfremt de undlod at opsige deres stillinger til fratrædelse inden den 31. december 2001.

Aftalen om den bonus på i alt 29.284.086 kr., som sagen angår, blev indgået den 13. oktober 2000. Det fremgår af aftalen, at den er et tillæg til direktørernes øvrige ansættel-seskontrakter, og at den ikke har indflydelse herpå. Det fremgår videre, at af­talen er begrundet i, at ejerne af LM Glasfiber og de to komman­ditselskabet ønsker at sælge disse, og at bonussen skal udbeta­les for dels at honorere direktører-nes arbejdsindsats, herunder det nødvendige arbejde, som direktørerne ydede i bestræbelserne på et salg, og dels for at give direktørerne mulighed for at in­vestere i virksomheden i forbindelse med overdragelsen. Bonussen er betinget af, at der sker et endeligt salg af selskaberne, og at direktørerne hver især fortsat er ansat i LM Glasfiber på tidspunktet for den endelige aftale om et salg. Bonussens stør­relse udgør en beregnet procentdel af købsprisen og afhænger alene heraf. 

Det fremgår af ”Closing Memorandum” af 8. maj 2001, som blev ud­arbejdet til brug for det endelige salg af virksomheden, at den beregnede bonus er blevet fratrukket købsprisen. I LM Glasfibers årsregnskab for 2001 er bonussen i resultatop-gørelsen medtaget som en udgift under ”Særlige poster”, som i regnskabet er be­skrevet som ”... omkostninger, som ikke kan henføres direkte til virksomhedens normale drift inkl. ... aflønning til ledelsen før salget af virksomheden, som er ud over, hvad der betales i hen­hold til tilsvarende aktuelle ansættelseskontrakter ...”. Ved specifikationen af de ”Særlige poster” i noten til resultatopgø­relsen er den udbetalte bonus beskrevet som ”Omkostninger rela­teret til salg af virksomhed inkl. vederlag”. 

Efter en samlet vurdering af disse omstændigheder har LM Glasfi­ber ikke godtgjort, at den udbetalte bonus har haft en sådan tilknytning til selskabets drift, herunder til at erhverve, sikre og vedligeholde indkomsten, at den kan karakteriseres som en driftsomkostning, som kan fradrages i selskabets ind-komst, jf. statsskattelovens § 6, stk. 1, litra a. Det bemærkes herved, at det omfattende ekstraordinære arbejde, som di-rektørerne ud­førte ved at fremskaffe dokumentations-materiale til brug for salget af LM Glasfiber og kommandit-selskaberne og ved i øvrigt at opfylde køberens ønsker om oplysning om alle virksomhedens forhold, efter sit formål ikke tjente til at erhverve, sikre el­ler vedligeholde virksomhedens indkomst. Dette arbejde må anta­ges at have været af afgø-rende betydning for værdiansættelsen og dermed for et vellykket salg af virksomheden. Arbejdet havde derfor en betydelig værdi for selskabernes ejer, og det er ikke godtgjort, at det betydelige bonusbeløb hovedsagelig var et sær­ligt vederlag dels for det øvrige ledelsesarbejde i tiden efter bonusaftalens indgåelse den 13. oktober 2000 og dels for at fastholde direktørerne.

Landsretten tager derfor Skatteministeriets påstand om frifin­delse til følge.

LM Glasfiber skal betale sagsomkostninger til Skatte-ministeriet med 300.000 kr.

 

Til top Sidst opdateret: 28-06-2007 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk