Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om erstatning til sparekassedirektør, der var blevet frifundet for kursmanipulation. 
29-06-2017 

V.L. S-0458-17

Vestre Landsrets 1. afdeling har den 29. juni 2017 afsagt dom i en sag om erstatning efter retsplejelovens kapitel 93 a. En tidligere sparekassedirektør havde krævet ca. 15 mio. kr. i erstatning af anklagemyndigheden for mistet lønindkomst og pensionsindbetaling frem til det tidspunkt, hvor han skulle være gået på pension, efter at han i foråret 2014 var blevet frifundet af landsretten i en sag om kursmanipulation.

Anklagemyndigheden havde den 14. november 2011 sigtet sparekassedirektøren og senere rejst tiltale, og sagen var startet på grundlag af en anmeldelse fra Finanstilsynet. I straffesagen havde sparekassedirektøren været tiltalt for sammen med en bankdirektør at have aftalt, at de to pengeinstitutter skulle købe aktier af hinanden, og aftalen havde efter anklagemyndighedens opfattelse påvirket kursen på aktierne på en sådan måde, at der var tale om kursmanipulation. Dagen efter sigtelsen for kursmanipulation havde sparekassedirektøren valgt at sige op, idet Finanstilsynet havde tilkendegivet over for sparekassens bestyrelse, at hvis bestyrelsen ikke afskedigede direktøren, ville Finanstilsynet pålægge sparekassen at afskedige direktøren.

Efter frifindelsen for kursmanipulation krævede direktørens advokat erstatning af statsadvokaten, der ikke imødekom kravet. Rigsadvokaten tiltrådte statsadvokatens afgørelse, hvorefter sagen blev indbragt for retten.

Byretten fandt, at betingelserne for at yde erstatning i retsplejelovens § 1018 b og § 1018 h ikke var opfyldt, idet bl.a. deltagelse i en retssag med henholdsvis 9 og 8 retsdage ikke kan føre til erstatning efter retsplejelovens § 1018 b, og anklagemyndigheden havde ikke handlet ansvarspådragende ved at rejse sagen, der samlet havde haft en udstrækning på knap 2½ år, således at anklagemyndigheden på denne baggrund kunne pålægges erstatningsansvar. Byretten fandt heller ikke, at anklagemyndigheden efter de almindelige erstatningsregler kunne dømmes til at betale erstatning til direktøren, jf. § 1018 h.

Landsrettens flertal stadfæstede dommen, idet flertallet ligesom byretten fandt, at betingelserne for erstatning og godtgørelse i retsplejelovens § 1018 b og § 1018 h ikke var opfyldt. En voterende stemte i landsretten for at give direktøren medhold i kravet om erstatning.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer Lisbeth Parbo tlf. nr. 99 68 80 00.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til post@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.

Til top Sidst opdateret: 29-06-2017 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk