Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om efterlønsmodtagers adgang til at udføre frivilligt arbejde 
02-02-2018 

V.L. B-1015-17

Vestre landsret har den 2. februar 2018 afsagt dom i en sag, hvor spørgsmålet angik, om en efterlønsmodtager A kunne virke som frivillig ulønnet instruktør i en lokal fitness forening.

Ifølge de dagældende regler kunne efterlønsmodtagere uden fradrag i efterlønnen i op til 4 timer ugentligt udføre frivilligt ulønnet arbejde for "frivillige organisationer, foreninger eller lignende".

Ankestyrelsens beskæftigelsesudvalg traf den 14. oktober 2016 afgørelse om, at A ikke kunne udføre frivilligt ulønnet arbejde i fitnessforeningen uden fradrag i efterlønnen. Ankestyrelsen lagde ved sin afgørelse bl.a. vægt på, at foreningen ikke kunne anses for en frivillig forening efter lov om arbejdsløshedsforsikring, da foreningens overskud ikke gik til almennyttige formål, men til vedligeholdelse af faciliteter og indkøb af nye driftsmidler. DGI indbragte på vegne af A ankestyrelsens afgørelse for domstolene med påstand om, at afgørelsen var ugyldig.

I byretten fik ankestyrelsen medhold i, at den lokale fitnessforening ikke kunne anses for en frivillig forening i arbejdsløshedsforsikringslovens forstand, hvorfor det frivillige arbejde i foreningen ikke kunne ske uden fradrag i efterlønnen.

Ved Vestre Landsrets dom fik A medhold. Den omstændighed, at en forening – der ikke har det som sit primære formål at skabe overskud – anvender et eventuelt overskud til vedligeholdelse og nyindkøb, kunne ifølge landsrettens dom ikke føre til, at foreningen ikke kunne anses som en frivillig forening.

Landsrettens begrundelse kan læses her.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til post@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.

Til top Sidst opdateret: 02-02-2018 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk