Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om drab på kvinde i Havnegade, Vejle i september 2008 
09-12-2010 

V.L. S-1303-10
 

Vestre Landsret, 4. afdeling, har den 9. december 2010 truffet afgørelse i en ankenævninge­sag, hvor Retten i Kolding afsagde dom den 3. juni 2010.

Ved byrettens dom blev en 64-årig mand dømt for drab på sin samleverske, der den 24. sep­tember 2008 blev fundet død i sin lejlighed i Vejle. Kvinden havde på daværende tidspunkt været død i cirka 14 dage. Tiltalte gjorde gæl­dende, at han ikke havde dræbt kvinden, men at han havde fundet hende død og undladt at anmelde forholdet til politiet eller orientere andre he­rom af frygt for selv at blive dømt for drabet. Byretten tilsidesatte tiltaltes forkla­ring, og byret­tens flertal fandt det bevist, at tiltalte havde dræbt sin samle­verske ved at kværke hende. Tiltalte blev af by­retten anset for at være om­fattet af straffelovens § 16, stk. 1, om straffrihed for personer, der på ger­ningstidspunktet var util­regnelige på grund af sindssygdom. I stedet for straf blev tiltalte for at forebygge nye lovovertrædelser dømt til anbringelse i psykiatrisk afdeling uden tids­be­grænsning.

Tiltalte ankede ved domsafsigelsen byrettens afgørelse til landsretten med påstand om frifindelse. For landsretten nedlagde tiltalte i anden række på­stand om, at forholdet blev anset for at være vold med døden til følge.

Landsretten stadfæstede byrettens afgørelse om skyldsspørgsmålet, herunder at tiltalte havde kværket kvinden, og at tiltalte havde forsæt til at dræbe kvinden. Landsretten stadfæstede også, at tiltalte var omfattet af straffelo­vens § 16, stk. 1, og at tiltalte i stedet for straf blev dømt til anbringelse i psykiatrisk afdeling uden tidsbegrænsning. Der var i landsretten enighed mellem alle nævnin­ger og dommere om afgørelserne.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til landsrettens pressekontraktdom­mer Kurt Rasmus­sen, tlf. 21 47 94 22.

Til top Sidst opdateret: 09-12-2010 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk