Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sag om blufærdighedskrænkelser begået af køreprøvesagkyndig 
30-11-2017 

V.L. S-0777-17

Vestre Landsret har den 30. november 2017 afsagt dom i en sag, hvor en køreprøvesagkyndig fra Randers var tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 150 og § 232 om offentligt ansattes misbrug af stillingen og blufærdighedskrænkelse. Tiltalen angik udtalelser af seksuel karakter, som den køreprøvesagkyndige var kommet med under køreprøver.

Den køreprøvesagkyndige var i forhold 1 tiltalte for både stillingsmisbrug og blufærdighedskrænkelser ved over for fire yngre kvinder at være fremkommet med udtalelser af seksuel karakter og af en sådan grovhed, at udtalelserne var egnet til at krænke blufærdigheden. I forhold 2 var den køreprøvesagkyndige tiltalt for at have misbrugt sin stilling ved over for 11 yngre kvinder at være fremkommet med udtalelser, der var generelt krænkende, men som ikke havde en sådan karakter, at de udgjorde en krænkelse af blufærdigheden.

Den køreprøvesagkyndige blev ved Retten i Randers’ dom af 5. april 2017 fundet skyldig i både forhold 1 og 2 og idømt 30 dages betinget fængsel med vilkår om samfundstjeneste. Dommen blev anket af den køreprøvesagkyndige med påstand om frifindelse.

Ved landsrettens dom blev byrettens afgørelse af skyldspørgsmålet i forhold 1 stadfæstet. Landsretten var således enig med byretten i, at tiltalte var skyldig i over for fire yngre kvinder under køreprøver at være fremkommet med udtalelser, der udgjorde misbrug af stillingen og blufærdighedskrænkelse. Landsretten fandt det ligeledes for bevist, at tiltalte i forhold 2 over for 11 yngre kvinder var fremkommet med udtalelser, der havde seksuel karakter, som var i hvert fald upassende. Et flertal af landsrettens medlemmer (5 medlemmer) fandt imidlertid, at der ikke herved forelå en strafbar overtrædelse af straffelovens bestemmelser om stillingsmisbrug. Landsrettens mindretal (1 medlem) anså ligesom byretten, at også disse udtalelser udgjorde strafbar misbrug af stillingen.

Selvom tiltalte blev frifundet i forhold 2, tiltrådte landsretten byrettens udmåling af straffen til 30 dages betinget fængsel. Landsretten lod vilkåret om samfundstjeneste udgå og henviste herved navnlig til de følger, som sagen havde haft for tiltalte.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til post@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.

Til top Sidst opdateret: 30-11-2017 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk