Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i sagen fra Strandby Plads i Esbjerg 
07-03-2013 

V.L. S-1304-12
 Vestre Landsret har i dag afsagt dom i en sag, hvor 14 mænd for byretten var tiltalt for overtrædelse af straffelovens § 245, stk. 1, til dels i gentagelsestilfælde, ved i forening den 22. august 2011 omkring kl. 19 i rundkørslen på Strandby Plads i Esbjerg at have udøvet vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter mod tre personer, der alle pådrog sig skader på kroppen og i hovedet. De tiltalte nægtede sig skyldige.

Retten i Esbjerg afsagde dom den 15. maj 2012. Ved denne dom blev de tiltalte fundet skyldige efter tiltalen.

En af de tiltalte, der selv var blevet udsat for grov vold, blev ved byrettens dom straffet med fængsel i 4 måneder. For seks af de tiltalte, der ikke tidligere var straffet for vold, blev straffen fastsat til fængsel i 6 måneder, hvoraf 3 måneder blev gjort betinget. For tre af de tiltalte, der tidligere var straffet for vold, blev straffen fastsat til fængsel i 8 måneder. To af de tiltalte, der havde udøvet særlig farlig vold, blev straffet med fængsel i 9 måneder. En af de tiltalte blev straffet med en fællesstraf på fængsel i 1 år, og en anden af de tiltalte, JC, blev straffet med fængsel i 1 år og 2 måneder. Straffen for tiltalte JC var en fællesstraf, der omfattede en betinget dom fra 2011 på fængsel i 6 måneder.

12 af de tiltalte ankede dommen med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse. 

Anklagemyndigheden kontraankede over for alle 12 tiltalte med påstand om skærpelse, men ændrede påstanden over for tiltalte JC til formildelse, således at straffen for ham ikke blev fastsat som en fællesstraf med den betingede dom fra 2011. Det fremgik af sagen, at tiltalte JC ved en dom, der blev afsagt i august 2012, var straffet med en fællesstraf, der omfattede den betingede dom.

Landsretten har ved dommen i dag stadfæstet byrettens dom med den ændring, at straffen for tiltalte JC er nedsat til fængsel i 8 måneder.

Landsretten har været enig i byrettens bevisresultat og strafudmåling med den nævnte ændring vedrørende tiltalte JC.

Landsrettens dom er enstemmig.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Til top Sidst opdateret: 07-03-2013 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk