Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i nævningesag om en skudepisode i februar 2015 i Fredericia 
14-04-2016 

V.L. S-2406-15

 

Landsretten har den 14. april 2016 afsagt dom i en nævningesag mod en 36-årig mand, der var tiltalt for den 11. februar 2015 at have forsøgt at dræbe en 48-årig mand ved et skud mod ham på klos hold med et oversavet jagtgevær. Den 36-årige var endvidere blandt andet tiltalt for at opbevare et antal våben, dels på sin bopæl og dels på sin mors adresse. 

Ved byrettens dom af 19. november 2015 blev tiltalte fundet skyldig i forsøg på manddrab og overtrædelse af straffelovens bestemmelse om ulovlig våbenbesiddelse samt en række mindre forhold. Straffen blev fastsat til fængsel i 8 år.

Dommen var anket af tiltalte, idet han bl.a. gjorde gældende, at det oversavede jagtgevær var blevet afskudt ved et uheld.

I landsretten tiltrådte flertallet af rettens medlemmer, at tiltalte var fundet skyldig i manddrab og overtrædelse af straffelovens bestemmelse om ulovlig våbenbesiddelse.

Af landsrettens skyldkendelse vedrørende drabsforsøget fremgår følgende:

Af de grunde, som byretten har anført, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte bevidst har afskudt geværet, mens det var rettet direkte mod F.

Det tiltrædes herunder, at skuddet blev affyret i en afstand på ca. 20-30 cm, at haglspred­ningen derfor var så lille, at ladningen kan betragtes som et massivt projektil, og at skuddet var rettet mod F’s underliv.

Efter fundet af våbnene og tiltaltes forklaring lægges det til grund, at tiltalte havde våben­kendskab.

6 nævninger og 3 dommere udtaler herefter:

På den baggrund og efter det i øvrigt foreliggende lægger vi til grund, at tiltalte har indset det som overvejende sandsynligt, at F ville afgå ved døden, eller at tiltalte har indset muligheden herfor og har accepteret denne mulighed. Når F ikke afgik ved døden, lægger vi til grund, at det alene skyldtes en meget betydelig lægelig ind­sats umiddelbart efter skuddet og i en lang periode herefter samt et heldigt forløb af denne ind­sats. Vi tiltræder således, at tiltalte er fundet skyldig i forsøg på manddrab i overens­stem­melse med den principale tiltale.

3 nævninger udtaler:

Da tiltalte afgav skuddet, skete det som anført på kort afstand af F, og det må antages, at tiltalte bevidst ikke rettede skuddet mod F’s hoved eller overkrop, men mod hans underliv. Under disse omstændigheder og efter det i øvrigt foreliggende finder vi det ikke bevist, at tiltalte har haft forsæt til at dræbe F. Vi stemmer derfor for at frifinde tiltalte for forsøg på manddrab. Efter det anførte finder vi i stedet til­talte skyldig i overtrædelse af straffelovens § 246, jf. § 245, stk. 1, i overensstemmelse med den subsidiære tiltale.

Efter udfaldet af stemmeafgivningen findes tiltalte skyldig i overensstemmelse med den principale tiltale.”

Et flertal i landsretten tiltrådte også, at straffen var fastsat til fængsel i 8 år. Landsretten stadfæstede således byrettens dom.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til post@vestrelandsret.dk.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Til top Sidst opdateret: 14-04-2016 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk