Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i landsrettens sidste nævningesag efter gamle regler. 
 

S-1172-07


Den 24. juni 2008 har landsretten afsagt dom i den sidste nævningesag, som skulle behandles efter de tidligere regler. Disse regler indebærer bl.a., at sagerne behandles i 1. instans af landsretten, og at skyldsspørgsmålet som udgangspunkt ikke kan ankes til Højesteret.

Efter ændringen af retsplejeloven i forbindelse med domstolsreformen behandles nævningsagerne nu af byretterne, hvis anklageskrift er modtaget efter den 1. januar 2008. Sagerne kan efter de nye regler herefter ankes til landsretten for så vidt angår såvel skyldsspørgsmålet som strafudmålingen.

Under sagen var tre mænd på henholdsvis 23 år, 21 år og 23 år samt en kvinde på 27 år tiltalt for et røveri begået natten til den 21. november 2006, hvor de opsøgte en dengang 65-årig mand, der boede alene på en landejendom ved Vildbjerg. Den tiltalte kvinde havde kendskab til, at den pågældende skulle være i besiddelse af et beløb på omkring 250.000 kr., som han angiveligt opbevarede i en bog på sin bopæl. Hun tegnede et kort over stedet, hvorefte hun sammen med de tre øvrige tiltalte kørte til stedet.

Under røveriet på landejendommen trængte to af de tiltalte mænd ind i stuehuset, hvor den 65-årige vågnede, og de overmandede og bandt ham på arme og ben. Under det efterfølgende længerevarende forløb, hvorunder samtlige de tiltalte var inde i huset, blev manden tildelt adskillige spark eller slag i hovedet og på kroppen, ligesom han blev tildelt flere knivstik i det ene ben.

Under forløbet udtalte en eller flere af de tiltalte til den 65-årige mand, at de "vidste, at han havde mange penge, og nu kunne han godt sige hvor pengene var, ellers var det sket med ham" samt at de "ville stikke en kniv i halsen på ham og begrave ham" eller lignende.

Som følge af voldsudøvelsen pådrog manden sig adskillige læsioner over hele kroppen, herunder brud på kindbenet samt en blødning i hjernevævet. Af den efterfølgende undersøgelse af ham fremgår, at de "mange kraftige slag mod hovedet, hvoraf nogle har været med stump genstand og forårsaget underliggende skader i form af blødning i hjernevæv og knoglebrud, må betragtes som livsfarlige".

Den 65-årige kom til bevidsthed, efter at de tiltalte havde forladt ejendommen, og hvorefter han - fortsat bundet på armene - til fods søgte hjælp hos en nabo på en landejendom beliggende omkring 500 meter derfra.

Det blev under sagen oplyst, at den 65-årige efter overfaldet havde haft ophold i et års tid på et behandlingshjem. Endvidere havde han som følge af overfaldet pådraget sig problemer med bl.a. hovedpine samt smerter i skulderen.

To af de tiltalte mænd havde delvist erkendt sig skyldige i røveri, medens de to andre tiltalte alene havde erkendt sig skyldige i tyveri.

De tiltalte tre mænd var endvidere tiltalt for tre andre røveriforhold, som de i løbet af de forudgående måneder havde begået i Herning-området overfor personer, som var blevet opsøgt i deres hjem og overfaldet af de tiltalte. Under et af disse røverier var en person blevet tildelt to knivstik i brystet.

De tre tiltalte mænd var under sagen blevet mentalundersøgt, og alle fundet egnet til straf. Disse tiltalte var endvidere alle tidligere straffet for røveri eller forsøg herpå samt anden personfarlig kriminalitet.

Ved dommen blev samtlige de tiltalte fundet skyldige i overensstemmelse med tiltalen for røveri, og således at forholdet på landejendommen ved Vildbjerg blev henført under straffelovens § 288, stk. 2, om røveri af særlig grov beskaffenhed.

Kvinden, der alene var tiltalt i forholdet vedrørende røveri på landejendommen ved Vildbjerg, blev ved dommen idømt fængsel i 3 år.

De tre tiltalte mænd blev udover røveriet på landejendommen ved Vildbjerg tillige dømt for de øvrige røveriforhold samt nogle andre strafbare forhold. To af de tiltalte blev - efter stemmeflertallet - hver idømt fængsel i 6 år, medens straffen for den tredje tiltalte, der bl.a. havde en reststraf efter en tidligere prøveløsladelse, blev udmålt som en fællesstraf til fængsel i 6 ½ år.

Anklagemyndigheden havde nedlagt påstand om udvisning af to af de tre tiltalte mænd, der som børn var kommet til Danmark fra Somalia. Denne påstand blev - efter stemmeflertallet - taget til følge, således at de pågældende blev udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

Endelig blev de tiltalte dømt til at betale erstatning til bl.a. den 65-årige mand med skønsmæssigt 100.000 kr. for ødelagt indbo, et beløb på 10.000 kr. som erstatning for udgifter til psykologbistand samt 30.000 kr. som godtgørelse for overgrebet.

Den ene af de tiltalte, der ved dommen blev udvist, ankede dommen til Højesteret, medens de øvrige tiltalte udbad sig betænkningstid med hensyn til eventuel anke.

De tiltalte blev alle fortsat varetægtsfængslet efter dommen.

 

Til top Sidst opdateret: 24-06-2008 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk