Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i den sag, der i pressen omtales som ”Brønderslev-sagen” 
15-12-2011 

V.L. S-1477-11
 

Vestre Landsret har i dag afsagt dom i en nævningeankesag, hvor Retten i Hjørring afsagde dom den 21. juni 2011.

En 38-årig kvinde og en 42-årig mand, der var samlevende, blev ved byrettens dom fundet skyldige i vanrøgt over for parrets 7 fællesbørn og kvindens 2 særbørn samt i kvalificeret vold og mishandling over for 6 af børnene, alt begået i perioden fra juni 2006 til februar 2010. De tiltalte blev endvidere fundet skyldige i ulovlig tvang, kvalificeret vold og langvarig frihedsberøvelse over for mandens særbarn M, der var 17-20 år på gerningstidspunktet. Endvidere blev manden bl.a. fundet skyldig i voldtægt over for M begået over en periode på 2 ½ år og i voldtægt over for kvindens særbarn L begået over en periode på 1 år, hvor L var under 15 år.

Ved byrettens dom blev kvinden idømt fængsel i 4 år, og manden blev idømt forvaring.

De tiltalte ankede byrettens dom med påstand om frifindelse, subsidiært en mildere straf, og herunder påstod manden straffen fastsat til en tidsbestemt frihedsstraf. Anklagemyndigheden modankede med påstand om domfældelse efter tiltalen for byretten vedrørende nogle af de forhold, som de tiltalte var blevet frifundet for. Anklagemyndigheden påstod i øvrigt skærpelse for så vidt angår straffen for kvinden.

Landsretten stadfæstede i det væsentligste byrettens afgørelse af skyldsspørgsmålet, men fandt dog på to punkter de tiltalte skyldige videre omfang, end byretten havde gjort.

Landsretten fandt ikke fuldt tilstrækkeligt grundlag for – ligesom byretten – at idømme manden forvaring. Landsretten fastsatte den fængselsstraf, som han herefter havde forskyldt, til fængsel i 11 år.

Landsretten stadfæstede byrettens fastsættelse af den straf, som kvinden havde forskyldt, til fængsel i 4 år.

Der var enighed i landsretten mellem alle nævninger og dommerne om afgørelserne.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer Lisbeth Parbo, tlf. 86 62 62 00 indenfor landsrettens åbningstid, herudover 30 29 31 39.

Til top Sidst opdateret: 15-12-2011 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk