Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i ankesag om drabsforsøg i Aarhus 
25-06-2015 

V.L. S-162-15

 

Landsretten har den 25. juni 2015 afsagt dom i en nævningeankesag om en nu 26-årig afghansk kvinde, som var tiltalt for natten til den 24. februar 2014 at forsøge at dræbe sin eksmand, subsidiært vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter, ved at stikke ham flere gange i kroppen og venstre arm med en køkkenkniv. Kvinden var også tiltalt for ulovlig indtrængen i eksmandens lejlighed.

Ved byrettens dom var tiltalte fundet skyldig i ulovlig indtrængen og forsøg på manddrab, og hun var ikke straffri som følge af nødværge efter straffelovens § 13, stk. 1 eller 2. Tiltalte blev ved byrettens dom straffet med fængsel i 6 år og udvist betinget. 

Ved landsrettens dom blev byrettens dom stadfæstet med den ændring, at tiltalte blev udvist ubetinget med indrejseforbud for bestandig.

Der står i begrundelsen for landsrettens dom blandt andet:

”Samtlige nævninger og dommere har stemt for at finde tiltalte skyldig i den principale tiltale med følgende begrundelse:

Efter bevisførelsen anser landsretten det for bevist, at tiltalte om natten skaffede sig uberettiget adgang til [eksmandens] lejlighed medbringende en skarp kniv af ikke ubetydelig størrelse, som hun havde købt eftermiddagen forinden, og iført plastikhandsker uden varsel stak den sovende [eksmand], der var alene i lejligheden, flere gange til dels med stor kraft blandt andet i bryst og bug, at hun fortsatte med at stikke ud efter [eksmanden], efter at han var vågnet, og efter han var kommet op og stærkt blødende ville have tilkaldt ambulance på ny angreb ham og ramte ham i siden og først opgav efter, at [eksmanden] havde frataget hende kniven, hvorpå hun forlod lejligheden uden at tilkalde hjælp. Under disse omstændigheder finder landsretten det bevist, at tiltalte har haft til hensigt at dræbe [eksmanden].

Herefter og i øvrigt af de grunde, som er anført af byretten, tiltræder landsretten, at tiltalte er fundet skyldig som sket.

Det tiltrædes, at der ikke er grundlag for at antage, at tiltalte har handlet i nødværge, jf. straffelovens § 13.

. . .

Samtlige nævninger og dommere har stemt for at fastsætte straffen til fængsel i 6 år.  . . .

Ved fastsættelsen af straffen har landsretten lagt vægt på, at drabsforsøg efter sædvanlig praksis fastsættes til fængsel i 6 år, og at der ikke er grundlag for at fravige dette udgangspunkt. 

Der er afgivet 12 stemmer for at tage anklagemyndighedens påstand om udvisning til følge og 6 stemmer for ikke at tage påstanden til følge.

Efter stemmeflertallet udvises tiltalte med indrejseforbud for bestandig, jf. udlændingelovens § 22, nr. 6, jf. § 26, stk. 2, jf. § 32, stk. 2, nr. 5. 

Begrundelse:

Tiltalte skal udvises medmindre dette vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser, jf. udlændingelovens § 22, nr. 6, jf. § 26, stk. 2.

Ved vurderingen heraf skal der foretages en proportionalitetsafvejning af det samfundsmæssige behov for udvisning under hensyn til den begåede kriminalitets art og grovhed stillet over for længden af tiltaltes ophold her i landet samt styrken af de familiemæssige, sociale og kulturelle bånd til Danmark og Afghanistan.

Tiltalte er 26 år, ugift og har ingen børn. Hun har haft lovligt ophold i Danmark i ca. 12 år og 6 måneder. Hun har gået i folkeskole her i landet og har efter det oplyste taget en studentereksamen, ligesom hun har haft tilknytning til arbejdsmarkedet. Hendes forældre og søskende bor her i landet. 

Tiltalte voksede op i Afghanistan, indtil hun udrejste i 2001, og hun har ikke været i Afghanistan siden. Hun har familie i Afghanistan på sin mors side, men hun har efter det oplyste ikke kontakt til familien. I 2008 indgik hun i Pakistan ægteskab med en afghansk fætter, som hun efterfølgende levede sammen med i Danmark, indtil hun blev skilt i 2010 eller 2011. Hun taler urdu, dari og pashto, ligesom hun taler flydende engelsk og kan formulere sig på tysk og fransk.     

Der er efter oplysningerne herom fra Udlændingestyrelsen ikke grundlag for at antage, at tiltalte risikerer dobbeltstraf ved en tilbagevenden til Afghanistan.  

Tiltalte er nu fundet skyldig i forsøg på at dræbe sin tidligere ægtefælle og idømt en straf på fængsel i 6 år. 

De voterende, der har stemt for udvisning, finder, at det efter en samlet vurdering af de anførte forhold stillet over for grovheden og arten af samt omstændighederne ved den kriminalitet, som tiltalte er fundet skyldig i, ikke vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser at udvise tiltalte. 

De voterende, der har stemt for ikke at udvise tiltalte, finder, at det efter en samlet vurdering af de anførte forhold, herunder navnlig at tiltalte har haft en væsentlig del af sin ungdom og uddannelse i Danmark og ikke reelt har tilknytning til Afghanistan, stillet over for grovheden og arten af den kriminalitet, som tiltalte er fundet skyldig i, vil være i strid med Danmarks internationale forpligtelser at udvise tiltalte. ”

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til post@vestrelandsret.dk.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Til top Sidst opdateret: 25-06-2015 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk