Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i ankesag om bl.a. skud mod huse i Vilsund og Halvrimmen, voldtægter og overdragelse af kokain og våben 
10-10-2018 

V.L. S-2564-17

Vestre Landsret har den 10. oktober 2018 afsagt dom i en ankesag, hvor en mand på 52 år var tiltalt for bl.a. at have stået bag flere tilfælde af skud mod huse, to voldtægter, overdragelse af kokain og våben, afpresning og vold. Sagen er i landsretten blevet behandlet over 16 dage af tre dommere og tre domsmænd. Der har i landsretten været afhørt i alt 55 vidner, hvoraf de 20 var nye i forhold til byretten.

Tiltalte har nægtet sig skyldig i størstedelen af de i alt 38 forhold, som sagen angik. Ved landsrettens dom er tiltalte fundet skyldig i 36 af forholdene, heriblandt i forholdene der angik skud mod huse, to voldtægter og overdragelse af kokain og våben. Dommen er for så vidt angår skyldspørgsmålet i det væsentlige en stadfæstelse af Retten i Holstebros dom af 30. november 2017.

I modsætning til byretten fulgte landsretten ikke anklagemyndighedens påstand om forvaring. Landsretten anførte som begrundelse:

"Som anført i Højesterets domme af 18. maj 2017 må det i sager, hvor den tiltalte ikke tidligere er dømt for en alvorlig seksualforbrydelse, kræves, at de begåede forhold og oplysningerne om tiltaltes person i særlig høj grad giver grundlag for at antage, at der er en risiko for gentagelse, som gør forvaring påkrævet.

Tiltalte er ved denne dom dømt for to forhold af voldtægt efter straffelovens § 216, stk. 1, nr. 1. Landsretten tiltræder, at kriminalitetskravet i straffelovens § 70, stk. 2, nr. 1, er opfyldt.

Tiltalte er tidligere dømt talrige gange, herunder bl.a. for alvorlig narkokriminalitet og våbenlovsovertrædelser, men ikke for seksualforbrydelser.

Landsretten finder, at der på baggrund af omfanget og karakteren af de begåede seksualforbrydelser og efter indholdet af mentalundersøgelsen og Retslægerådets udtalelse ikke er det fornødne sikre grundlag for at antage, at der består en sådan risiko for gentagelse, som gør forvaring påkrævet, hvorfor betingelserne i straffelovens § 70, stk. 2, nr. 2 og 3, ikke anses for opfyldt".

Landsretten idømte i stedet tiltalte 12 års fængsel. Der var ikke enighed herom, idet der var tre stemmer for fængsel i 12 år og tre stemmer for fængsel i 14 år. Der var enighed om ved udmålingen af straffen at lægge vægt på karakteren, omfanget og grovheden af den begåede kriminalitet.

Tiltalte blev samtidig udvist med indrejseforbud for bestandig. Tiltalte blev endvidere dømt til at betale erstatning til bl.a. ofrene i de to voldtægtsforhold.

 

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lundum, tlf. 20 58 55 33.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til post@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.


Til top Sidst opdateret: 10-10-2018 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk