Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i Tilstsagen 
15-09-2009 

V.L.B-2861-06 og V.L.B-1820-07
 

Vestre Landsret har afsagt dom i Tilstsagen, hvor to betjente den 29. december 2001 under skudafgivelse dræbte to yngre mænd.

Under politiets forsøg på at anholde biltyve i tre firehjulstrækkere kom det om natten den 29. december 2001 til skudafgivelse i Anelystparken i Tilst ved Århus. Under skudafgivelsen blev to chauffører i firehjulstrækkerne ramt af skud og døde. Statsadvokaten efterforskede sagen i medfør af retsplejelovens § 1020 a og traf i april 2002 afgørelse om, at der ikke var grundlag for at rejse straffesager mod de to betjente, der havde afgivet skud. Statsadvokaten genoptog efterforskningen, da der blev påpeget en uklarhed i en våbenteknisk erklæring, og statsadvokaten afgav en supplerende redegørelse den 26. maj 2003. De berørte personer påklagede afgørelserne til Rigsadvokaten, der tiltrådte statsadvokatens afgørelser.

Forældre til de to personer, der blev dræbt under skudepisoden, og tre passagerer i de to firehjulstrækkere, der blev ramt af skud, anlagde herefter sag mod Politidirektøren for Østjyllands Politi, Justitsministeriet samt Rigsadvokaten. De mente, at betjentenes magtanvendelse havde været unødvendig og i strid med Den Europæiske Menneskerettighedskonvention, og at statsadvokatens efterforskning af skudafgivelserne og de nærmere omstændigheder, hvorunder skuddene var afgivet, havde været mangelfuld. Deres rettigheder efter konventionen var derfor krænket, således at de havde krav på økonomisk godtgørelse.

Statsadvokaten havde endvidere undersøgt en klage fra chaufføren i den tredje firehjulstrækker, som ikke havde været indblandet i skudepisoden. Denne biltyv var blevet anholdt senere på natten den 29. december 2001, og da han mente, at anholdelsen havde været unødig hårdhændet, og at statsadvokatens undersøgelse af hans klage havde været utilstrækkelig, var han også med i sagsanlæggene.

Justitsministeriet er blevet frifundet, idet landsretten har fundet, at der ikke kunne rettes krav mod Justitsministeriet, der ikke havde truffet nogen afgørelse i sagen.  

Landsretten har endvidere frifundet Politidirektøren i Østjyllands Politi. Landsretten er ligesom Rigsadvokaten kommet frem til, at de to betjente handlede i nødværge ved afgivelsen af såvel de dræbende skud som de andre skud, der var afgivet mod de to firehjulstrækkere, men hvor ingen personer var blevet ramt. Landsretten har bl.a. lagt vægt på, at skuddene var blevet afgivet, efter at patruljevognen var blevet påkørt af de to firehjulstrækkere, og at betjentene med rette havde følt, at deres liv var i fare. Landsretten har endvidere fundet, at der ikke var skudt efter to biltyve, der undveg fra stedet, og at der ikke er grundlag for at antage, at anholdelsen af den biltyv, der blev pågrebet senere på natten, har været unødig hårdhændet.

Landsretten har endelig frifundet Rigsadvokaten, idet landsretten har fundet, at der ikke er grundlag for at statuere, at efterforskningen i anledning af skudepisoden og anholdelsen af en af biltyvene senere på natten har været utilstrækkelig. Landsretten har heller ikke fundet grundlag for at antage, at yderligere efterforskning ville have ført til, at nogle uopklarede omstændigheder i forbindelse med skudepisoden kunne være belyst yderligere.

Alle tre sagsøgte er derfor blevet frifundet.

Landsretten har bestemt, at sagsøgerne ikke skal betale sagsomkostningerne til Politidirektøren i Østjyllands Politi, Justitsministeriet og Rigsadvokaten. Der er bl.a. lagt vægt på sagernes helt særlige karakter og det forhold, at Politiklagenævnet havde indstillet, at det blev overladt til domstolene at vurdere, om der var handlet i nødværge i forbindelse med afgivelsen af skud mod den ene af de biltyve, der blev dræbt.    

Dommen er afsagt af landsrettens 2. afd.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til landsrettens pressekontaktdommer Kurt Rasmussen, tlf. 21 47 94 22.

Til top Sidst opdateret: 15-09-2009 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk