Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i Skovby-sagen 
15-11-2010 

V.L. S-2990-09
 

Vestre Landsret har i dag afsagt dom i en ankesag mod den sidste af 4 rumænere, som i byretten var blevet dømt for røveri af særlig grov beskaffenhed, jf. straffelovens § 288, stk. 2, jf. stk. 1, nr. 1, mod et ældre ægtepar i Skovby ved Galten i oktober 2008. Ved røveriet blev begge ægtefæller udsat for grov vold, og manden afgik ved døden som følge af volden. De 4 tiltalte blev derfor ud over for røveri også dømt for vold af særlig rå, brutal eller farlig karakter over for begge ægtefæller, jf. straffelovens § 245, stk. 1, og for vold med døden til følge over for manden, jf. straffelovens § 246, jf. § 245, stk. 1. 

To af de tiltalte blev i byretten idømt fængsel i 8 år, mens de to andre blev idømt fængsel i henholdsvis 10 år og 8 år og 3 måneder, idet disse tiltalte også blev dømt for en række indbrud i Østjylland. Alle tiltalte blev udvist af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

Tre af de tiltalte havde anket dommen med påstand om formildelse. Ankesagen mod disse tre tiltalte, der således alene vedrørte spørgsmålet om straffens længde, blev behandlet af landsretten under medvirken af domsmænd. Ved dom afsagt den 11. august 2010 stadfæstede landsretten byrettens dom. Der henvises til landsrettens pressemeddelelse af 11. august 2010. 

Den sidste af de 4 tiltalte, der i byretten var blevet idømt fængsel i 10 år, havde anket byrettens dom til delvis frifindelse. Denne tiltalte, der i byretten havde erkendt sig skyldig i vold efter straffelovens § 244 og i røveri, nægtede sig således skyldig i vold af særlig farlig karakter og i vold med døden til følge. Tiltalte bestred endvidere, at røveriet var af særlig grov beskaffenhed. Endelig nægtede tiltalte sig skyldig i 2 af de i alt 49 indbrudstyverier, som han var blevet dømt for i byretten.

Ankesagen mod denne tiltalte er blevet behandlet af landsretten under medvirken af nævninger, og ved dom af 15. november 2010 har landsretten stadfæstet byrettens dom på fængsel i 10 år og udvisning af Danmark med indrejseforbud for bestandig.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer Kurt Rasmussen, tlf. 21 47 94 22.

Til top Sidst opdateret: 15-11-2010 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk