Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Dom i Ring Djurslandssagen 
05-05-2010 

V.L. B-0188-09
 

                                                

I en sag anlagt af Randers Tekniske Skole, Transportuddannelsescenter Djursland (tidligere Amu-Center Djursland) mod Miljøklagenævnet har Vestre Landsret i dag afsagt dom angående brug af det køretekniske anlæg, herunder til brug for motorsportsløb på Ring Djursland.

Sagen drejer sig om en afgørelse, som Miljøklagenævnet har truffet den 24. januar 2008. Miljøklagenævnet ophævede ved afgørelsen Miljøstyrelsens afgørelse af 23. september 2005 og det daværende Århus Amts afgørelse af 18. februar 2003. Disse myndigheder havde klassificeret landsbyen Pederstrup, der ligger tæt ved det køretekniske anlæg, som områdetype 3 (blandet bolig og erhverv) efter Miljøstyrelsens vejledning nr. 5/1984, den såkaldte Støjvejledning. Miljøstyrelsens afgørelse blev indbragt for Miljøklagenævnet af beboere i Pederstrup, der i mange år har klaget over støj fra anlægget.

Miljøklagenævnet klassificerede Pederstrup som områdetype 5 – åben og lav boligbebyggelse – og dette medførte lavere støjgrænseværdier for de køretekniske aktiviteter på anlægget end klassificeringen i områdetype 3.

Vedrørende motorsportsaktiviteterne vurderede Miljøklagenævnet, at det køretekniske anlæg på hverdage blev udnyttet intensivt. Ansøgningen fra Amu-Center Djursland om miljøgodkendelse til udvidelse af motorsportsaktiviteterne fra 4 til 5 stævner om året kunne derfor ikke imødekommes. Miljøklagenævnet havde endvidere bestemt, at den hidtidige tilladelse til i 4 weekends om året at afholde motorsportsløb med forudgående træning uden støjgrænser skulle ændres til, at alene selve løbsdagen kunne afvikles uden støjgrænser, mens den forudgående træningsdag skulle overholde nogle nærmere bestemte støjgrænser.

Under sagen anførte Amu-Center Djursland og 4 foreninger, der havde interesse i anvendelse af Ring Djursland til motorsportsarrangementer, og som var indtrådt i retssagen til støtte for Amu-Center Djurslands påstand, at det med de fastsatte støjgrænser ikke længere ville være muligt at afholde motorløb på Ring Djursland.        

Landsretten har tiltrådt Miljøklagenævnets afgørelse om klassificering af Pederstrup i områdetype 5 med de støjgrænseværdier denne klassificering medfører.

Landsretten har derimod vurderet, at Miljøklagenævnet har anvendt den såkaldte Motorsportsvejledning forkert i forbindelse med afgørelsen om afholdelse af motorløb på banen, idet landsretten – ligesom Amu-Center Djursland og de berørte foreninger – har lagt til grund, at Miljøklagenævnets afgørelse vil betyde, at der ikke længere vil kunne afholdes motorløb på anlægget. Der har været afholdt motorløb på Ring Djursland siden anlæggets etablering i 1964/1965, og Amu-Center Djursland har i en længere årrække haft tilladelse til at afholde 4 motorløb årligt med forudgående træningskørsel. På denne baggrund vil det være i strid med det forvaltningsretlige proportionalitetsprincip at træffe en afgørelse, der reelt betyder, at der ikke længere kan afholdes motorløb på Ring Djursland.   

Landsretten har derfor taget Amu-Center Djurslands påstand om hjemvisning af sagen til Miljøklagenævnet til fornyet behandling vedrørende den del af Miljøklagenævnets afgørelse, der vedrører motorløb, til følge.

Dommen er afsagt af Vestre Landsrets 3. afdeling.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer Kurt Rasmussen, tlf. 21 47 94 22.

 

 

 

Til top Sidst opdateret: 05-05-2010 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk