Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Den 20. juni 2007 har Vestre Landsrets 1. afdeling afsagt dom i 2 sager vedrørende hastighedsmålinger af knallerter på rullefelt og om målingernes betydning for konstatering af konstruktive ændringer ved knallerterne. S-0338-07 og S-0339-07. 
20-06-2007 

 
 

Undersøgelse af knallerters lovlighed er hidtil sket ved, at bilinspektionen adskilte knallerterne, således at eventuelle ulovlige dele blev udtaget. Hvis knallerten er i ulovlig stand, rejses tiltale mod ejeren for overtrædelse af færd­selslovens § 67, stk. 2, hvorefter ejeren er ansvarlig for, at køretøjet er i lovlig stand. For at forenkle kontrollen af ulovlige knallerter udarbejdede Færdselsstyrelsen i 2002 et udkast til et nyt cirkulære, hvorefter adskillelse af knallerter som hovedregel erstattes af hastigheds-målinger ved brug af et såkaldt rullefelt. Statens Bilinspektion vur­derede herefter i en rapport af 1. oktober 2003 nøjagtighe­den af målinger foretaget ved hjælp af rullefelter, og Færd­selsstyrelsen redegjorde i et notat af 17. maj 2004 for knallerters maksimal-hastighed og konstruktive ændringer. Færdselsstyrelsen har herefter i et notat af 13. oktober 2005 sammen-fattet konklusionerne i rapporten og notatet og anført, at der med sikkerhed (99% sandsynlighed) vil fore­ligge en konstruktiv ændring af knallerten, hvis måling på rullefelt viser 64 km/t for en registre-ringspligtig knallert (stor knallert) og 43 km/t for en ikke registreringspligtig knallert (lille knallert).

De to sager, som landsretten har behandlet, er de første to prøvesager, hvor adskillelsen af knallerter er erstattet af hastighedsmåling på rullefelt som bevismiddel. Den ene sag vedrørte en registrerings-pligtig knallert og den anden sag en ikke regi-streringspligtig knallert.

Landsretten fandt det ikke bevist, at der var foretaget kon­struktive ændringer ved de to knallerter, der ifølge målin­ger på rullefelt kunne køre med maksimale hastigheder på henholdsvis 69,4 km/t (en registreringspligtig knallert) og 53 km/t (en ikke registreringspligtig knallert).

Landsretten tiltrådte, at hastighedsmåling på rulle-felt er en tilstrækkelig forsvarlig metode til at måle en knallerts hastighed på.

Vedrørende spørgsmålet om beviset for konstruktive ændringer udtalte landsretten vedrørende den regi-streringspligtige knallert:

"Færdselsstyrelsen har i et notat af 13. oktober 2005 konkluderet, at der med 99% sandsynlighed vil foreligge en konstruktiv ændring, hvis målingen af en stor knal-lerts hastighed på rullefelt viser 64 km/t.

Beregningerne, der har dannet grundlag for denne konklusion, er foretaget ud fra antagelser om pro­ducenternes risiko-villighed til i deres produk­tion at acceptere fravigelser fra de tilladte maksimal­hastigheder, både for knallerter og for en even­tuel påmonteret reserve-delslyddæmper. Selv om an­tagelserne er søgt verificeret ved kontrolsyn af 84 store knallerter af flere forskellige fabrika­ter, må det antages, at det kan fore­komme, at store knallerter, der ikke har undergået konstruk­tive ændringer, kan køre med en hastighed på 64 km/t eller mere.

Det er derfor ikke bevist, at der på tiltaltes knallert er foretaget konstruktive ændringer, ..."

 

Præmisserne er tilsvarende i sagen om den ikke registre­ringspligtige knallert.

Anklagemyndigheden var repræsenteret af stats-advokatfuldmæg­tig Kim Kristian Kristensen, Stats-advokaten for Nord- og Østjylland.

De tiltaltes forsvarer var advokat Tom Salversen. 

Til top Sidst opdateret: 20-06-2007 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk