Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Chauffør på turistbus frikendt for betinget frakendelse af førerretten i forbindelse med overtrædelse af reglerne om køre- og hviletid 
05-09-2008 

V.L.S-1527-08
 

Vestre Landsret har den 2. september 2008 afsagt dom i en sag om overtrædelse af reglerne om daglig hviletid i forbindelse med kørsel med turistbus.

rslen fra Danmark til Østrig varede godt 21 timer og skulle udføres af 2 chauffører. Den ene chauffør kom for sent, og den anden chauffør besluttede at benytte ventetiden til at samle passagerer fra omegnen op. Derefter vendte han tilbage til udgangspunktet for rejsen, hvor den anden chauffør nu var kommet til stede. Den første chauffør, der kørte alene i bussen i de første ca. 1½ time, blev tiltalt og fundet skyldig i overtrædelse af reglerne om daglig hviletid for køretøjer ført af en enkelt chauffør. Det skete, selv om resten af rejsen blev udført af 2 chauffører. Reglerne om køre- og hviletid ville ikke være overtrådt, hvis hele rejsen skulle bedømmes som udført af 2 chauffører.

Ved strafudmålingen lagde landsretten vægt på, at overtrædelsen var af mere formel og ordensmæssig karakter. Landsretten tiltrådte derfor, at der alene skulle gives en bøde på 1.000 kr. Bøden skulle ikke udmåles i forhold til den procentvise overskridelse af hviletidsreglerne, som anklagemyndigheden havde beregnet til 69 %.

Det følger af færdselslovens § 125, stk. 1, nr. 6, at førerretten skal frakendes betinget, hvis føreren har overtrådt bestemmelserne om køre eller hviletid med mere end 30%. Landsretten fandt ikke, at der under de foreliggende omstændigheder var grundlag for at frakende førerretten betinget. Bestemmelsen herom i byrettens dom blev derfor ophævet.

Landsretten anførte nærmere i sin begrundelse for strafudmålingen og spørgsmålet om betinget frakendelse af førerretten bl.a. følgende:

” Langt størstedelen af kørslen i forhold 2 er gennemført i overensstemmelse med reglerne om kørsel med 2 førere. Reelt har tiltalte alene tilsidesat køre- og hviletidsbestemmel­serne for kørsel med to førere ved inden for et tidsrum på 30 timer indledningsvis i knap ½ time ikke at have haft en med­chauffør – uden anden opgave end tilstedeværelse – i køretø­jet. Overtrædelsen har ikke indebåret færdselsmæssige risici af den karakter, der begrunder reglerne om køre- og hviletid.

På denne baggrund finder landsretten, at der for overtrædel­sen i forhold 2 alene bør udmåles en bøde af ordensmæssig ka­rakter. Bøden kan passende fastsættes til 1.000 kr.

Da overtrædelsen af reglerne om daglig hviletid i forhold 2 som anført har været af ordensmæssig karakter, kan overtræ­delsen i forbindelse med fastsættelsen af andre retsfølger ikke opgøres som en procentvis overtrædelse som anført i til­talen. Førerretten skal derfor ikke frakendes tiltalte betin­get i medfør af færdselslovens § 125, stk. 1, nr. 6.”

Bemærkningen om, at der var sket en tilsidesættelse af reglerne med en halv time, skyldtes, at reglerne efterfølgende var blevet ændret. Efter den forordning, der trådte i kraft kort tid efter kørslen, var tilstedeværelsen af den anden chauffør valgfri den første time, men obligatorisk resten af tiden.

Til top Sidst opdateret: 05-09-2008 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk