Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Bødestraf til journalist og fotograf for optagelse med bl.a. skjult kamera i privat hjem 
13-04-2011 

V.L. S-2336-10
 

Under foregivelse af at ville købe en hundehvalp henvendte en journalist og en fotograf på DR sig i hjemmet hos en kvinde (A) i Midtjylland. I forbindelse hermed optog de video af kvinden og hendes hunde, til dels med skjult kamera. Optagelserne blev efterfølgende vist i TV-programmet Kontant.

Anklagemyndigheden rejste tiltale mod journalisten (T1) og fotografen (T2) for overtrædelse af straffelovens § 264 a (forbud mod uberettiget fotografering af personer, der befinder sig på et ikke frit tilgængeligt sted).

Ved byretten blev de tiltalte frifundet.

Anklagemyndigheden ankede dommen med påstand om domfældelse.

Ved dom af 13. april 2011 fandt landsretten de tiltalte skyldige i tiltalen og idømte dem bødestraf.

I landsrettens begrundelse er anført følgende:

”De tiltalte har foretaget videooptagelse af A i køkkenet på hendes og hendes ægtefælle B’s private bopæl. Optagelsen skete med henblik på anvendelse i forbrugerprogrammet ”Kontant”. Forud for optagelsen havde T1 foretaget research, herunder ved henvendelse til foreningen Dyrenes Beskyttelse. Foreningen havde i den forbindelse blandt andet oplyst, at det var foreningens opfattelse, at B drev erhvervsmæssig handel med hunde uden myndighedernes tilladelse. Endvidere havde to kvinder, som havde købt hundehvalpe hos B, oplyst, at hundene ved købet var syge. 

Det fremgår af videooptagelsen, at de tiltalte foregav at være interesserede i at købe en hundehvalp, at A erklærede sig villig til at sælge en hundehvalp, og at der var et større antal hundehvalpe i køkkenet. Videooptagelsen fortsatte, efter at de tiltalte havde afsløret, at de kom fra Danmarks Radio, og at de foretog videooptagelsen med henblik på anvendelse i programmet ”Kontant”, og efter at A havde forlangt, at de stoppede optagelsen og forlod huset. Det fremgår af denne seneste del af optagelsen, at A ikke ville svare på spørgsmål om, hvorvidt der var tale om ulovlig handel med hunde.

Udsendelsen indeholder forud for indslaget med videooptagelsen på A og B’s bopæl indslag om ulovlig import af syge hunde og indslag om de nævnte to kvinders køb af antageligvis syge hunde hos B.

Umiddelbart forud for, at optagelsen af A vises i programmet, præsenteres indslaget med en udtalelse om, at seerne nu vil få en person at se, som ulovligt handler med syge hunde.

Hændelsesforløbet på optagelsen støtter den antagelse, at der foregik erhvervsmæssig handel med hunde uden myndighedernes tilladelse. Derimod indeholder optagelsen ingen dokumentation for dårlig behandling af hundene, eller at hundene skulle være syge.

Efter optagelsen har anklagemyndigheden gennemført en straffesag mod ægteparret for handel med hunde uden tilladelse. Under sagen erkendte ægteparret sig skyldige, og sanktionen var bøde og konfiskation.

Landsretten lægger til grund, at optagelsen fandt sted på et ikke frit tilgængeligt sted. Det kan ikke føre til en anden vurdering heraf, at de tiltalte var blevet budt ind i køkkenet med henblik på køb af en hundehvalp, og at det var i køkkenet, handelssituationen skulle finde sted.

De tiltalte har gjort gældende, at optagelsen ikke var uberettiget, idet optagelsen tjente den væsentlige samfundsmæssige interesse at afsløre handel med hunde uden tilladelse. Optagelsen var endvidere nødvendig for at formidle afsløringen. Optagelsen var således berettiget af hensyn til ytringsfriheden.  Forsvareren har i denne forbindelse blandt andet henvist til Højesterets og EMD’s praksis i sager, der vedrører journalisters ytringsfrihed.

Ved vurderingen af, om optagelsen var uberettiget, jf. straffelovens § 264 a, må der foretages en afvejning af hensynet til nyheds- og informationsformidlingen over for hensynet til privatlivets fred. Det afgørende er således, om optagelsen uanset krænkelsen af privatlivets fred kan karakteriseres som en berettiget varetagelse af en væsentlig offentlig interesse.

Ved vurderingen af handlingens krænkende karakter bemærkes indledningsvis, at de tiltalte selv har planlagt og udført optagelsen. Der er således ikke tale om en journalistisk dækning af en strafbar handling udført af andre, eksempelvis som led i en demonstration eller tilsvarende aktion.

Optagelsen er sket med henblik på anvendelse i et dokumentarisk forbrugerprogram med overordnet fokus på ulovlig import og salg af syge hunde. De forhold, som er genstand for kritik i udsendelsen, er således tilsidesættelse af dyreetiske hensyn til hundene og hensyn til køberne som forbrugere. På denne baggrund og på baggrund af det ordvalg, der blev anvendt, da man i udsendelsen præsenterede indslaget om A og B for seerne, lægger landsretten til grund, at det var tilsigtet med optagelsen at afsløre ægteparret for åben skærm i at behandle hundene dårligt og i at sælge syge hunde.  Landsretten finder endvidere, at indslaget på grund af præsentationen og effekten, da T1 gav sig til kende som journalist, var egnet til at efterlade det indtryk hos seerne, at A og B var blevet afsløret heri. Under disse omstændigheder har A været udsat for en væsentlig krænkelse, hvilket også støttes af hendes og B’s forklaringer om de personlige omkostninger, udsendelsen har medført.

Efter en samlet vurdering af det oven for beskrevne formål med optagelsen over for den omstændighed, at den alene afslørede erhvervsmæssigt salg af hunde uden tilladelse, og at indslaget på trods heraf blev anvendt i udsendelsen som sket og udsatte ægteparret for negativ eksponering med alvorlige personlige konsekvenser til følge, har krænkelsen ved optagelsen i væsentlig grad overskredet, hvad varetagelse af den offentlige interesse i nyheds- og informationsformidlingen kan berettige til. Landsretten finder derfor, at optagelsen har været uberettiget, jf. straffelovens § 264 a. Som følge heraf er T1 og T2 skyldige i tiltalen.

Straffen fastsættes efter straffelovens § 264 a til 10 dagbøder a 1.000 kr. til hver af de tiltalte. ...

Landsretten har lagt vægt på krænkelsens karakter og grovhed og de personlige konsekvenser, krænkelsen har haft for ægteparret.”

Til top Sidst opdateret: 13-04-2011 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk