Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Afgørelse vedrørende sikkerhedsgodkendelse af domsmænd 
13-12-2012 

V.L. S-2303-12
 

Den 13. december 2012 har Vestre Landsret stadfæstet en afgørelse fra Ret­ten i Holstebro om, at der ikke kan stilles krav om, at de domsmænd, der skal medvirke ved behandlingen af en militær straffesag, skal sikkerheds­godkendes.

I sagen, hvori der er rejst tiltale for overtrædelse af den militære straffelov i forbindelse med tjeneste i Afghanistan, indgår ifølge oplysninger fra den mi­litære anklagemyndighed – Forsvarets Auditørkorps – hemmeligt klassifice­ret materiale. Anklagemyndigheden har anført, at de personer, der skal be­skæftige sig med dette materiale, skal være sikkerhedsgodkendt.

Landsretten har ved afgørelsen lagt vægt på, at der ikke i lovgivningen, her­under i de bestemmelser, der gælder ved behandlingen af militære straffesa­ger, er fastsat regler om sikkerhedsgodkendelse af domsmænd. Landsretten har endvidere anført følgende i afgørelsen: ”Et krav om sikkerhedsgodken­delse ville indebære et grundlæggende indgreb i retsplejelovens ordning vedrørende behandlingen af straffesager under medvirken af lægdommere, som i øvrigt ville kræve en detaljeret regulering. Et sådant indgreb kan ikke foretages uden særlig hjemmel”.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer John Lun­dum, tlf. 20 58 55 33.

Til top Sidst opdateret: 13-12-2012 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk