Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Admittering af anke i Tvind-sagen 
24-04-2012 

V.L. S-1783-11
 

Vestre Landsret har ved kendelse den 24. april 2012 tilladt anklagemyn­digheden at anke dom i forhold til fire af de tiltalte (T1 – T4) i Tvind-sagen.

Retten i Ringkøbing afsagde dom i Tvind-sagen den 31. august 2006, og ved byrettens dom blev T1, T2 og T3 frifundet, mens T4 blev fundet skyldig i underslæb af særlig grov beskaffenhed og straffet med 1 års betinget fængsel.

Ved ankemeddelelse af 12. september 2006 ankede anklagemyndigheden dommen i forhold til blandt andre T1 – T4. Efter de dagældende regler skulle ankemeddelelsen som udgangspunkt forkyndes for de tiltalte inden 14 dage efter dommens afsigelse. Dette viste sig ikke muligt, og anklagemyndigheden udfoldede i den forløbne tid en række bestræbelser både nationalt og internationalt på at forkynde ankemeddelelsen for de tiltalte.

I juli 2011 valgte anklagemyndigheden at forkynde ankemeddelelsen for T1 – T4 ved indrykning af en meddelelse herom i Statstidende.

Anklagemyndigheden indbragte herefter sagen for Vestre Landsret med påstand om, at anken blev tilladt (admitteret), idet fristoverskridelsen ikke kunne tilregnes anklagemyndigheden.

Forsvarerne for T1 – T4 påstod anken afvist, subsidiært nægtet fremme. Forsvarerne henviste for det første til, at der ikke er adgang til at anvende forkyndelse i Statstidende i straffesager, og for det andet til, at ankefristen var overskredet, og at der ikke var grundlag for at tillade anklagemyndighedens anke.

Ved landsrettens kendelse af 24. april 2012 er anklagemyndighedens påstand taget til følge, således at landsretten har tilladt (admitteret) anken for T1 – T4.

Landsrettens begrundelse for at tillade anken fremgår af kendelsens præmisser, der kan læses ved at trykke her.

Vestre Landsret har tidligere ved kendelse af 14. april 2010 tilladt anklagemyndighedens anke i forhold til en af de andre tiltalte i Tvind-sagen. Ankesagen mod denne tiltalte har afventet afgørelsen af, om anken vedrørende T1 – T4 kunne admitteres, og i givet fald, om sagerne skal forenes.

Vestre Landsret har endvidere tidligere gennemført ankesagen over for en yderligere tiltalt i Tvind-sagen, idet det over for denne tiltalte lykkedes anklagemyndigheden at forkynde ankemeddelelsen i 2006. Denne tiltalte var også blevet frifundet ved Retten i Ringkøbings dom af 30. august 2006. Ved Vestre Landsrets dom af 20. januar 2009 blev denne tiltalte fundet skyldig i medvirken til underslæb af særlig grov beskaffenhed og skattesvig og straffet med fængsel i 2 år og 6 måneder.

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til landsdommer Erik P. Bentzen, tlf. 23 61 16 19.

Til top Sidst opdateret: 24-04-2012 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk