Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

7 dyreklinikker fra Århus frifundet 
19-05-2010 

V.L. S-0513-10
 

Dyreklinikkerne var tiltalt efter konkurrenceloven ved i 2006/2007 at have indgået konkurrencebegrænsende prisaftaler eller samordnet praksis i forbindelse med deres fælles vagtordning.

Byretten i Århus idømte den 24. februar 2010 hver af de tiltalte dyreklinikker en bøde på 75.000 kr.

Landsretten vurderede sagen anderledes og frifandt med følgende begrundelse:

”Landsrettens begrundelse og resultat

Efter tiltalen for landsretten skal retten tage stilling til, om de tiltalte har overtrådt konkur­ren­celovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3, ved at deltage i en samordnet praksis om ens priser for kon­sul­ta­tioner u­­den for deres klinikkers åbningstid (vagt­hono­rar), hvorved pris­­konkurren­cen mellem de tiltalte blev re­du­ce­ret.

Efter bevisførelsen lægger landsretten til grund, at sam­ar­bejds­aftalen om Dyrlæge­vagten inde­bæ­rer, at vagterne i o­ver­­ens­stem­­­melse med en fælles vagtplan var delt mellem de tiltalte dyreklinikker og –hospitaler på en sådan måde, at ale­ne én af de pågældende virk­somheder havde vagtforpligtel­sen ad gan­gen, at de øv­rige virksomheder i vagtperioden henviste potenti­elle klienter, der rettede henvendelse til dem, til den vagtha­vende klinik, og at vagt­sam­arbej­det kun ved­rører nødvendig og tilstrækkelig dyrlæge­hjælp til akut syge eller til skade­komne dyr uden for klinikkernes almindelige åb­nings­tider.

Landsretten finder på den bag­grund, at det må lægges til grund, at aftalen om vagt­sam­ar­bejdet i sig selv indebærer, at der ikke for så vidt angår vagttjeneste­ydelserne består nogen konkur­rence mellem de tiltalte.

På den baggrund finder landsretten, at an­kla­ge­myn­digheden ik­ke har godt­gjort, at en eventuel sam­ord­net praksis ved­rø­ren­de vagthonorar inden for de tiltaltes sam­arbejde i Dyr­læge­vagten har haft til formål el­ler følge at begrænse kon­kur­ren­cen mellem de tiltal­te, jf. kon­kur­rence­lovens § 6, stk. 1, jf. stk. 3.

Landsretten frifinder derfor de tiltalte.

Statskassen skal betale sagens omkostninger for begge retter. De tiltalte har i begge instan­ser antaget en valgt forsvarer og har for landsretten - uden rettens foranstaltning - frem­skaffet en erklæring fra Københavns Universitet. Landsretten finder ikke, at der i sagen er sådanne sær­lige omstændigheder, at der undtagelsesvis er grundlag for at tilkende den valgte forsvarer vederlag af det offentlige eller til at pålægge det offentlige udgifter til den nævnte erklæring, jf. retsplejelovens § 1007, stk. 2.”

Henvendelse vedrørende sagen kan ske til pressekontaktdommer Kurt Rasmussen, tlf. 21 47 94 22.

Til top Sidst opdateret: 19-05-2010 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk