Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

7 års fængsel i ankedom i nævningesag om vold med døden til følge begået i Vejle 
13-03-2009 

V.L.S-2489-08
 

Ved en dom afsagt den 9. oktober 2008 af Retten i Kolding under medvirken af nævninger blev en 39-årig tiltalt mand, T, fundet skyldig i vold af særlig rå, brutal og farlig karakter med døden til følge begået over for hans jævnaldrende samleverske, der blev fundet død i en lejlighed i Vejle den 2. august 2007 om morgenen. T gjorde gældende, at han ikke havde øvet vold mod kvinden, men at han derimod havde fundet hende død i lejligheden, da han kom hjem. T blev af byretten frifundet for drab, men blev idømt 7 års fængsel for overtrædelse af straffelovens § 246, jf. § 245, stk. 1, jf. § 247, stk. 1. Sagen omfattede desuden et tilfælde af vold begået over for en anden kvinde på et værtshus i Vejle den 11. maj 2007.

 T ankede ved domsafsigelsen byrettens afgørelse til landsretten med påstand om frifindelse i forholdet over for samleversken. Anklagemyndigheden modankede med påstand om domfældelse for drab i dette forhold samt skærpelse af straffen. Anklagemyndighedens meddelelse om modanken blev imidlertid ikke sendt rettidigt til det arresthus, hvor T sad varetægtsfængslet, hvorfor Vestre Landsret ved en kendelse afsagt den 9. marts 2009 afviste at behandle anklagemyndighedens modanke.

Vestre Landsret har under medvirken af nævninger behandlet ankesagen i dagene 9.-13. marts 2009 i Kolding.

Ved kendelse afsagt den 13. marts 2009 fandt også landsretten T skyldig i vold af særlig rå, brutal og farlig karakter med døden til følge over for samleversken, og ved dom afsagt samme dag har landsretten stadfæstet byrettens dom på 7 års fængsel. Også for landsretten omfattede strafudmålingen det nævnte voldsforhold på værtshuset i Vejle. I begge instanser omfattede straffen desuden en reststraf på 21 dages fængsel, der stammede fra en tidligere prøveløsladelse. Dommernes og nævningernes afgørelser i landsretten var enstemmige.

Til top Sidst opdateret: 13-03-2009 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk