Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

10 måneders fængsel for mishandling af stedbørn 
19-03-2018 

V.L. S-2037-17

Landsrettens 3. afdeling har den 19. marts 2018 afsagt dom i en ankesag, hvor en 50-årig mand var tiltalt for bl.a. mishandling af sin ægtefælles 4 børn – 3 drenge og 1 pige. Sagen har i pressen bl.a. været omtalt som Jehova-sagen, da familien er Jehovas Vidner.

Den tiltalte blev fundet skyldig i at have udøvet vold over en periode på i alt ca. 8 år. Volden fandt sted, mens børnene boede hos tiltalte og deres mor, og børnene var i alderen fra ca. 8 til 18 år.

Volden bestod primært af slag, der i sig selv er omfattet af bestemmelsen om simpel vold efter straffelovens § 244, men efter omstændighederne ved og omfanget af voldsudøvelsen blev den samlede vold mod børnene anset for mishandling og dermed omfattet af straffelovens § 245. Landsretten har om dette spørgsmål i dommen bl.a. anført følgende:

"Tiltalte er fundet skyldig i en række tilfælde af vold, der hver for sig er omfattet af straffelovens § 244. Volden har strakt sig over en samlet periode på ca. 8 år, men er i forhold til [A] og [B] ophørt efter en periode på henholdsvis ca. 3½ år og ca. 6 år i forbindelse med, at de flyttede hjemmefra, da de blev 18 år. Volden er i det væsentlige begået som led i afstraffelser af tiltaltes 4 stedbørn og fremtræder som et udslag af hans overlegne stilling i forhold til dem. Volden var særlig hyppig, mens [A] boede i hjemmet, men uanset at volden efter dette tidspunkt ikke fortsatte med samme intensitet, tiltræder landsretten, at volden mod de 4 stedbørn samlet har haft karakter af mishandling. Landsretten er således enig i, at straffen for voldsforholdene skal fastsættes efter straffelovens § 245, stk. 1."

Tiltalte blev også dømt for nogle tilfælde af blufærdighedskrænkelse mod steddatteren. Disse forhold fandt sted, mens hun var 15-18 år. Endelig blev tiltalte dømt for trusler mod steddatteren.

Straffen blev fastsat til 10 måneders fængsel. Der var dissens, idet 2 af de 6 voterende stemte for at forhøje straffen til fængsel i 1 år.

Landsrettens dom er i væsentligt omfang en stadfæstelse af byrettens dom, hvor tiltalte også blev idømt fængsel i 10 måneder. Tiltalte havde anket dommen med påstand om frifindelse, subsidiært formildelse af straffen.

Ved landsrettens dom blev tiltalte pålagt at betale tortgodtgørelse til de 3 ældste børn på 10.000, 15.000 og 20.000 kr. Forskellen i godtgørelserne skyldes dels, at der er forskel på omfanget af vold, som børnene har været udsat for og dels, at steddatteren også har været udsat for blufærdighedskrænkelser.

Udskrift af afgørelsen kan bestilles pr. mail til post@vestrelandsret.dk. Udskriften koster 175 kr. Beløbet skal overføres til landsrettens bankkonto nr. 0216-4069134874 med henvisning til sagsnummeret. Når beløbet ses modtaget, vil udskriften blive ekspederet.

Til top Sidst opdateret: 19-03-2018 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk