Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

”Sag om overtrædelse af bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods og ADR-konventionen. Kan ”une pelle” være ”et fejeblad”? 
02-07-2015 

V.L. S-2527-14 og S-765-15

 

Vestre Landsrets 9. afdeling har den 23. juni 2015 afsagt dom i en sag, hvor der var rejst tiltale mod et vognmandsfirma og en ansat chauffør for overtrædelse af bl.a. ADR-konventionen ved at have medbragt et fejeblad, hvor det i den danske oversættelse var angivet, at der skulle medbringes en skovl (Vestre Landsrets sagsnumre V.L. S-2527-14 og V.L. S-0765-15).

 

Landsretten frifandt begge de tiltalte for denne del af tiltalen. I dommens præmisser hedder det:

 

Det er oplyst, at ADR-konventionens originalsprog er fransk og engelsk. I den franske ud­gave af konventionens punkt 8.1.5.3 fremgår, at der ved transport af gods i fareklasse 3, 4.1, 4.3, 8 eller 9 skal medbringes bl.a. ”une pelle”. I den danske udgave af denne bestem­melse er ”une pelle” oversat til ”en skovl”.

 

Det er ikke nærmere defineret eller specificeret i konventionen, hvordan det krævede sik­kerhedsudstyr, herunder en skovl, skal være udformet, men det tiltrædes, at formålet med at skulle medbringe en skovl er at afværge en forureningsskade ved spild af gods. Der er heller ikke af de danske myndigheder fastsat noget om udformningen af det krævede sik­kerhedsudstyr.

 

Det fremgår af en lang række udskrifter fra fransksprogede hjemmesider fra virksomheder, der sælger ADR-sikkerhedsudstyr, at der i pakkerne er et fejeblad og ikke en egentlig skovl. Alle disse hjemmesider benævner fejebladet ”une pelle”, og det må efter bevisførel­sen for landsretten lægges til grund, at i hvert fald både Tyskland og Frankrig godkender sikkerhedsudstyr, som indbefatter et fejeblad og ikke en egentlig skovl.

 

Herefter, og da det efter bevisførelsen for landsretten ikke er godtgjort, at et fejeblad ikke er egnet til at opfylde formålet med at skulle medbringe en skovl, tager landsretten de til­taltes påstande om frifindelse for sidste led af tiltalen i begge forhold til følge.””

Til top Sidst opdateret: 02-07-2015 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk