Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Om at arbejde i landsretten. 


Vestre Landsrets personale

Landsrettens samlede personale udgør i øjeblikket omkring 100 personer, der enten behandler retssager eller arbejder med administration af landsretten.

Landsrettens juridiske medarbejdere består af en præsident og 36 andre udnævnte landsdom­mere, et antal konstituerede landsdommere og dommerfuldmægtige, en administrationschef, en sekretariatschef og en retsassessor.

Landsrettens udnævnte og konstituerede dommere beskæftiger sig med behandlingen af retssa­ger.

Landsrettens dommerfuldmægtige forbereder og deltager som konstituerede dommere i behand­lingen af en del af landsrettens sager om for eksempel udlevering af børn til samvær gennem fogedretten, tvangsauktioner, gældssanering og tinglysning. De er endvidere beskæftiget med forberedelsen af civile sager i en særlig forberedelsesafdeling. Herudover deltager de i behand­lingen af et mindre antal andre retssager.

Landsrettens administrationschef og sekretariatschef bistår retspræsidenten med forskellige ad­ministrative funktioner og deltager herudover i behandlingen af et mindre antal retssager som konstituerede dommere.

Landsrettens retsassessor beskæftiger sig primært med forberedelsen af civile retssager og delta­ger herudover i behandlingen af et mindre antal retssager som konstitueret dommer.

Hovedparten af landsrettens administrative medarbejdere arbejder med ekspeditionen af retssa­ger på retssektioner, der varetager administrative opgaver i forbindelse med behandlingen af både civile sager og straffesager.

En mindre del af landsrettens administrative medarbejdere arbejder med journalisering, infor­mation, udlevering af afgørelser, kasse, regnskab, statistik og IT. Herudover har landsretten en bibliotekar, en pedel, en vagt og en kantine- og arkivmedarbejder.

Lægdommeres medvirken i retssager i landsretten

Foruden landsrettens udnævnte eller konstituerede dommere deltager der domsmænd eller næv­ninge i langt den største del af de straffesager, der behandles af landsretten.

Der deltager endvidere i et mindre antal civile sager sagkyndige medlemmer, der har fagkund­skab, som skønnes at være af betydning for sagen. Sagkyndige medlemmer medvirker primært i handelssager.   

Til top Sidst opdateret: 18-01-2013 
Vestre LandsretseperatorAsmildklostervej 21seperator8800 ViborgseperatorTelefon: 99688000seperatorEmail: post@vestrelandsret.dk