Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Straffesager 

 

 

Hvor behandles straffesager?

Alle straffesager behandles af byretterne som første instans. Dette gælder uanset om sagen drejer sig om straf i form af bøde eller i form af en langvarig fængselsstraf.

Byrettens domme kan normalt ankes til landsretten. Hvis tiltalte er dømt som udebleven, eller straffen ikke overstiger 20 dagbøder eller en bøde på 3.000 kr., skal Procesbevillingsnævnet dog give tilladelse til en anke.

Tilsvarende kan landsrettens dom i en ankesag kun indbringes for Højesteret, hvis Procesbevillingsnævnet tillader det.

Hvornår kan man blive straffet?

Mange forskellige handlinger kan medføre straf. Det gælder bl.a. vold, tyveri, skattesvig og færdselsforseelser.

Straf kan kun pålægges, hvis handlingen svarer til beskrivelsen i en lov (f.eks. straffeloven, skattekontrolloven eller færdselsloven) eller en bekendtgørelse, som en minister har haft bemyndigelse i loven til at udstede.

Endvidere er det som udgangspunkt en betingelse, at gerningsmanden har handlet forsætligt (haft til hensigt at foretage handlingen eller i hvert fald haft en bestemt formodning om, at det ville blive resultatet af hans adfærd). I en del tilfælde, især ved overtrædelser af andre love end straffeloven, kan gerningsmanden dog også straffes for uagtsomme handlinger (hvis vedkommende har opført sig anderledes end en almindelig, fornuftig og omhyggelig person ville have gjort).

Hvilke straffe kan man få?

Den, der har begået et strafbart forhold, kan idømmes bøde med forvandlingsstraf eller fængsel.

Frihedsstraffen kan eventuelt gøres betinget, således at den kun skal afsones, hvis vedkommende begår nye strafbare handlinger inden for en prøvetid på 1 eller 2 år.

Hvis der er behov for det, kan der også fastsættes andre vilkår i en betinget dom. F.eks. kan det pålægges vedkommende at udføre samfundstjeneste (ulønnet arbejde i mellem 30 og 300 timer) efter Kriminalforsorgens nærmere bestemmelse. Udføres arbejdet ikke inden for den fastsatte frist, må den pågældende afsone sin straf.

Der kan fastsættes andre vilkår for en betinget dom, f.eks. at den dømte undergiver sig behandling mod alkohol/stofmisbrug.

Forskellige typer af straffesager:

·         Bødesager

·         Tilståelsessager

·         Domsmandssager

·         Nævningesager

·         Grundlovsforhør og anden efterforskning

 

Erstatning til ofre 
Ofre for en forbrydelse (erstatningsparter) har normalt mulighed for at få retten til at tage stilling til deres erstatningskrav i forbindelse med behandlingen af straffesagen.  Sådanne erstatningsparter kan fremsætte deres krav for retten personligt eller gennem anklagemyndigheden. Det er vigtigt, at erstatningsparter kan dokumentere deres krav f.eks. i form af håndværker-, tandlægeregninger eller lægeerklæringer om sygdom som følge af forbrydelsen. I visse tilfælde kan man få en advokat til at hjælpe med at opgøre kravet.

Til top Sidst opdateret: 26-01-2018 
Retten i SvendborgseperatorChristiansvej 41seperator5700 SvendborgseperatorTelefon: 99683200seperatorEmail: svendborg@domstol.dk