Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Almindelige retssager 

 

1. Sager om Pengekrav

i.     
Der betales almindeligvis retsafgift til staten, når du anlægger retssagen, og igen ved fastsættelsen af tidspunktet for hovedforhandlingen,

ii.
Afgørende for beregningen af retsafgiften er, om der er tale om en 1. instanssag, en ankesag for landsret eller en højesteretssag,

iii.
Afgiften beregnes efter sagens værdi,

1.
Alle nye sager, både sager ved byretterne, landsretterne og Sø- og Handelsretten:

a. 
Sager om op til kr. 50.000,00:

Der betales en afgift på kr. 500,00, når sagen anlægges.

b. 
 
Sager om mellem kr. 50.000,00 og kr. 6.237.500,00

Der betales en afgift på 1,2 % af beløbet + kr. 250,00, når sagen anlægges.

Samme beløb betales igen ved fastsættelsen af tidspunktet for hovedforhandlingen.

c.
Sager om over kr. kr. 6.237.500,00

Der betales en afgift på kr. 75.000,00, når sagen anlægges, og igen ved fastsættelsen af tidspunktet for hovedforhandlingen.

Obs: Beløbet rundes op til nærmeste 10’er. For sager om over kr. 50.000,00 skal beløbet betales både ved sagens anlæg og igen når tidspunktet for hovedforhandlingen fastsættes.

2.
Ankesager ved landsretterne

a. 
Sager om optil kr. 50.000,00

Der betales en afgift på kr. 750,00 når, sagen anlægges.

b.
 
Sager om mellem kr. 50.000,00 og kr. 6.237.500,00

Der betales en afgift på 1,2 % af beløbet + kr. 250,00, når sagen anlægges.

Samme beløb betales igen ved fastsættelsen af tidspunktet for hovedforhandlingen.

c.  
Sager om over kr. kr. 6.237.500,00

Der betales en afgift på kr. 75.000,00, når sagen anlægges, og igen ved fastsættelsen af tidspunktet for hovedforhandlingen.                                                        

Obs: Beløbet rundes op til nærmeste 10’er. For sager om over kr. 50.000,00 skal beløbet betales både ved sagens anlæg og igen når tidspunktet for hovedforhandlingen fastsættes.

3. 
Højesteretssager

a. 
Sager om optil kr. 50.000,00

Der betales en afgift på kr. 1.500,00, når sagen anlægges.

b.
 Sager om mellem kr. 50.000,00 og kr. 70.833,33

Der betales en afgift på 1.500,00, når sagen anlægges.

Ved fastsættelsen af tidspunktet for hovedforhandlingen betales en afgift på 1,8 % af beløbet + kr. 225,00.

c.
Sager om mellem kr. 70.833,33 og kr. 6.237.500,00

Der betales en afgift på 1,8 % af beløbet + kr. 225,00, når sagen anlægges og igen ved fastsættelsen af tidspunktet for hovedforhandlingen.

d.
Sager om over kr. kr. 6.237.500,00

Der betales en afgift på kr. 112.500,00 når sagen anlægges, og igen ved fastsættelsen af tidspunktet for hovedforhandlingen.

Obs: Beløbet rundes op til nærmeste 10’er. For sager om over kr. 50.000,00 skal beløbet betales både ved sagens anlæg og igen når tidspunktet for hovedforhandlingen fastsættes.

For sager om mellem kr. 50.000,00 og kr. 70.833,33 er afgiften dog kun kr. 1.500,00 når sagen anlægges.

iv. 
Afgifter, der beregnes som en procentdel, rundes op til nærmeste 10’er.

v.
Sagens værdi bestemmes efter den nedlagte påstand. Omfatter påstanden flere krav, er sagens værdi den samlede værdi af disse krav. Renter og omkostninger medregnes ikke. Udvides påstanden, omberegnes afgiften på grundlag af den udvidede påstand.

Kan sagens værdi ikke bestemmes på grundlag af påstanden i stævningen, skal sagsøgeren anslå værdien så nøjagtigt som muligt. Hvis nødvendigt fastsætter den myndighed, der beregner afgiften, værdien ved et skøn.

Ved løbende ydelser ansættes værdien til den samlede ydelse for 10 år. Værdien af sager omfattet af lejeloven eller erhvervslejeloven fastsættes dog til 5 års samlede ydelser, og sager i henhold til lejelovens §§ 87 og 93 eller erhvervslejelovens §§ 65 og 71 fastsættes til 1 års leje.

 2. Sager om

a.
om myndighedsudøvelse,

i. 
Omfatter først og fremmest prøvelse af forvaltningsmyndigheders afgørelser. Desuden er prøvelse af forvaltningsmyndigheders indgreb i borgeres eller virksomheders forhold under brug af tvang eller under tilsyn og kontrol omfattet.

ii.
Almindelige erstatningssager mod forvaltningsmyndigheder, som ikke direkte relaterer sig til myndighedens virksomhed, er ikke omfattet.

b.
fratagelse af retten til at drive advokatvirksomhed på grund af;

i.
sindssygdom,

 ii.
gæld til det offentlige,

iii. 
grov eller oftere gentagen overtrædelse af pligter som advokat

c.
forbrugers krav på tilbagebetaling af pengeydelser, som er omfattet af et påbud efter markedsføringsloven,

d.
om opfyldelse af afgørelser fra et nævn eller lignende 

i. 
huslejenævn, beboerklagenævn og centrale statslige klagenævn

ii.
private klage- eller ankenævn, som er godkendt af familie- og forbrugerministeren.

iii.
advokatkredsbestyrelsers bestemmelser om advokaters honorar

Afgiften beregnes efter sagsgenstandens værdi, som under pkt. 1. Afgiften er dog højst kr. 2.000,00 ved sagsanlægget og igen ved domsforhandlingen. Beløbet er kr. 3.000,00 ved højesteretssager.

3. Sager om

a.
servitutter og partielle brugsrettigheder (som der ikke svares vederlag af),

b.
mortifikation af værdipapirer, servitutter, brugsrettigheder eller grundbyrder,

c.
ejendomsdom,

d.
dødsformodning,

e.
bevisoptagelse,

f.
anmodninger efter voldgiftlovens § 5.

Fast afgift ved sagens anlæg på kr. 400,00 i 1. instans, 750,00 ved anke til landsret og kr. 1.500,00 ved højesteret.

 4. Sager om

a.
nægtelse af valgret,

b.
adoption,

c.
ægteskab,

d.
forældremyndighed,

e.
faderskab,

f.
værgemål,

g.
administrativt bestemt frihedsberøvelse,

h.
stadfæstelse af arrest og forbud, for så vidt der er anlagt hovedsag,

i.
nedsættelse af leje efter lejelovens § 49,

j.
lejeforhold dækket af lov om midlertidig regulering af boligforholdene, kapitel II-V,

 er afgiftsfri.

 5. Afgift betales ikke af personer, der

a.
har fået bevilliget fri proces,

b.
har forsikringsdækning for sagens omkostninger, og som opfylder de økonomiske betingelser i retsplejelovens § 325 for at få fri proces, eller

c.
som statstjenestemand har anlagt sagen efter ordre.

Til top Sidst opdateret: 05-09-2012 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorTelefon: 70103322seperatorEmail: Se alle adresser her