Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Autorisation af advokatfuldmægtige 

Blanket til brug ved autorisation af advokatfuldmægtige

Advokater må have 2 fuldmægtige autoriseret under sig ad gangen, jf. retsplejelovens § 135. Fuldmagten kan både være givet til advokat-fuldmægtige eller advokater, der endnu ikke har opnået møderet for landsretten, jf. retsplejelovens § 136, stk. 4.

Nedenfor beskrives retningslinierne for rettens behandling af ansøgninger.

Det følger af retsplejelovens § 135, stk. 2, sidste punktum, at retterne ved autorisation af advokatfuldmægtige skal påse, om den pågældende bør nægtes autorisation af de grunde, der er nævnt i retsplejelovens § 121.

Efter § 121, stk. 1, kan beskikkelse bl.a. nægtes den, der er dømt for strafbart forhold, hvis forholdet begrunder en nærliggende fare for misbrug af adgangen til at udøve advokatvirksomhed eller gør den pågældende uværdig til den agtelse eller tillid, der må kræves til udøvelse af advokatvirksomhed.

Af den grund indhenter Retten i Svendborg i alle tilfælde oplysninger om den pågældende i Det Centrale Kriminalregister og anmoder om en attestation fra den pågældendes hjemkommune om eventuel gæld til det offentlige, inden autorisation finder sted.

Ved anmodning om autorisation skal derfor vedlægges følgende:

En underskreven samtykkeerklæring til indhentelse af oplysninger i Det Centrale Kriminalregister, indeholdende oplysninger om navn, adresse og cpr. nr.

Det skal fremgå af erklæringen, at den pågældende giver Retten i Svendborg tilladelse til at indhente fuldstændig udskrift af Kriminalregisteret i forbindelse med behandlingen af ansøgning om autorisation som advokatfuldmægtig, med henvisning til § 22 i bekendtgørelse nr. 218 at 27. marts 2001 om behandling af personoplysninger i Det Centrale Kriminalregister.

Endvidere skal der vedlægges attest fra hjemkommunen med oplysning om, hvorvidt den pågældende har aktuel forfalden gæld til det offentlige.

Kopi af juridisk kandidateksamensbevis skal tillige vedlægges. 

Blanketten finder du her

Til top Sidst opdateret: 19-02-2018 
Retten i SvendborgseperatorChristiansvej 41seperator5700 SvendborgseperatorTelefon: 99683200seperatorEmail: svendborg@domstol.dk