Hop til indhold
Retten i Svendborg

Retten er til og med den 13. april 2020 overgået til et nødberedskab som følge af faren for coronasmitte.

I
ngen skal møde op i retten til planlagte møder eller rette personlig henvendelse til retten. Det gælder alle retssager, fogedsager, tvangsauktioner, skiftesager, familieretssager, notarialforretninger m.v.

Udgående aktiviteter, fx udgående fogedforretninger vil ikke blive foretaget og afventer situationen.

Det meste af personalet er hjemsendt. Der må derfor påregnes længere svartider end normalt. 

Post foretrækkes digitalt på afdelingernes mail:

Hovedpostkassen: svendborg@domstol.dk
Retsafdelingen: ret.sve@domstol.dk
Fogedretten: foged.sve@domstol.dk
Skifteretten: skifte.sve@domstol.dk
Familieretten: familie.sve@domstol.dk


Telefonkontakt

Rettens hovedtelefon er åben for hastende henvendelser. Alle spørgsmål kan dog ikke påregnes besvaret. I øvrigt henvises til hjemmesiden www.domstol.dk.

Afdelingstelefonerne er ikke åbne.

Sagsbehandlingen i rettens afdelinger under COVID-19

Skifteretten
Afvikling af telefoniske vejledningsmøder i dødsboer og udsendelse af blanketsæt.

Udlevering af skifteretsattester i det omfang, hvor alle oplysninger er tilgængelige digitalt. Der arbejdes ikke på fuld kraft, og man må derfor påregne en ekspeditionstid op til 4 uger fra modtagelse af blanketter.

Der arbejdes ikke på fuld kraft med afgiftsberegninger og man må derfor påregne en ekspeditionstid op til 4 uger.

Fogedretten                                                    
Fogedretten opretter nyindkomne sager. Sagerne berammes ikke på nuværende tidspunkt, men afventer situationen. Betalingspåkrav kvalitetssikres og oprettes, og der laves yderligere sagsbehandling i videst muligt omfang.

Der sagsbehandles i tvangsauktioner, men der afholdes ikke auktioner eller besigtigelser. Vejledningsmøder vil blive gennemført som telefonmøder.

Alle henvendelser til fogedretten vil endvidere blive prioriteret og behandlet efter konkrete vurderinger.

Straffesager
Retten behandler grundlovsforhør, kendelser om hastende indgreb og fristforlængelser i arrestantsager. Bortset herfra holder retten alene retsmøder i straffesager i meget begrænset omfang efter en konkret vurdering.

Henvendelse om straffesager kan ske til retsafdelingen.

Civile sager
Den skriftlige forberedelse af civile sager fortsættes i det omfang, det kan ske fra medarbejdernes hjemmearbejdspladser, det vil for sager på minretssag.dk sige i tæt på fuldt omfang. Frister vil blive fastsat med behørigt hensyn til situationen. Der afholdes ikke hovedforhandlinger i civile sager.

Henvendelse om civile sager kan ske på hjemmesiden minretssag.dk

Familieretten
Forberedelsen af sagerne i familieretten fortsætter i det omfang, det kan ske fra medarbejdernes hjemmearbejdsplads, bl.a. med afholdelse af telefonmøder. Familieretten træffer endvidere afgørelser i sager, der kan behandles på skriftligt grundlag. Der afholdes ikke fysiske retsmøder, samtaler eller retsmægling. Familieretten afholder ikke retsmøder i tvangsfuldbyrdelsessager, med mindre retten vurderer, at sagen er af hastende karakter. Retten vil dog afholde telefonmøde for at søge at opnå en forligsmæssig løsning.

Notarsager
Vi afholder generelt ikke notarsager, hverken testamenter, fremtidsfuldmagter eller andre bevidnelse af dokumenter. Vi henviser til, at det er muligt at lave et vidnetestamente. Vi henviser til at søge rådgivning hos en advokat.

Efter særlig aftale laver vi bevidnelser af dokumenter, der kan gennemføres uden fremmøde (for virksomheder der i forvejen har lavet underskriftprøver), eller hvor der i den konkrete sag er væsentlige økonomiske interesser at tage hensyn til. I disse tilfælde skal man kontakte retten på telefon.Vejledning om vidnetestamenter

 Retslister

 Seneste nyt

Til topSidst opdateret: 27-03-2020 
Retten i SvendborgseperatorChristiansvej 41seperator5700 SvendborgseperatorTelefon: 99683200seperatorEmail: svendborg@domstol.dk