Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Hvad kan retten modtage digitalt? 

Det er vores ønske i så høj grad som muligt at sende og modtage post digitalt, men vores sagsbehandlingssystemer er endnu ikke indrettet til egentlig digital sagsbehandling. Indtil det sker, vil vi derfor ikke være klar til at modtage alt digitalt.
 
Visse dokumenter/sagstyper kræver loven også fortsat underskrift på, og de skal derfor indsendes med almindelig post.
Af skemaet nedenfor fremgår, hvad retten pr. 1. januar 2015 kan modtage digitalt, og hvad vi fortsat skal modtage på papir med posten.
Meddelelser som ikke fremgår af skemaet, og som har karakter af almindelig korrespondance, en besked om praktiske forhold o.s.v. kan modtages digitalt i alle sagstyper.

 Sagstype  Retten kan som udgangspunkt modtage alle dokumenter og henvendelser digitalt (X) Særlige dokumenter og henvendelser, der IKKE kan modtages digitalt
 Civile sager

Dokumenter mv. skal ligges ind på minretssag.dk

 

Familieretssager Dokumenter m.v. skal ligges ind på minretssag.dk
 Betalingspåkravssager

x

(fx indlevering af betalingspåkrav og skyldners skriftlige indsigelse)

 Fogedsager

x

Anmodning om tvangsfuldbyrdelse af pengekrav.

Derudover anmodning om umiddelbar fogedforretning, fx udsættelse af et lejemål.

 

Anmodning om erkææring om eksigibilitet for udenlandske afgørelser omfattet af Bruxelles l-forordning eller om attestation af gældsbreve m.v. i henhold til Nordisk Domskonvention.

 Tvangsauktionssager

X

 
 Insolvenssager

X

Erklæringer på tro og love, jf. konkurslovens § 148, stk. 2
 Dødsboskiftesager

X

(fx anmeldelse om dødsfald, anmeldelse af krav, anmodning om bobehandling ved bobestyrer)

 Anmodning om boudlæg til efterlevende ægtefælle.

Begæring om udlevering:

- til uskiftet bo

-til privat skifte

- til forenklet privat skifte

Opgørelse over boets aktiver og passiver, underskrevet af samtlige arvinger.

Boopgørelse og tillægsopgørelse i privatskiftede boer og i forenklede private skifter.

Underskrevet boopgørelse.

 Ægtefælleskiftesager

X

 
 Separate tvister i dødsbo- og ægtefælleskiftesager

X

(fx processkrifter)

Ekstrakter og materialesamlinger (medmindre retten har anmodet om digital fremsendelse)
 Straffesager

X

Ekstrakter og materialesamlinger (medmindre retten har anmodet om digital fremsendelse)

 

Når retten kan modtage sagen digitalt, så er der nogle tekniske og praktiske forhold, som det er relevante at være opmærksomme på, når du skal kommunikere med retten.

Navngivning og organisering af vedhæftede
filer
 
Husk kun én sag pr. mail., dvs. ikke flere sager i samme mail.
Processkrifter og bilag skal sendes til retten i én e-mail (med mindre andet aftales med retten) og som adskilte filer. Dvs., at processkrifter og bilag ikke må samles i én fil.
 
Medsendte bilag bør sendes i én samlet fil, fx benævnt ”bilag 1-10”, hvis der er 10 bilag. Siderne i bilagsfilen bør nummereres fortløbende, og de enkelte bilag bør på første side identificeres efter sædvanlige principper, dvs. hhv. bilag 1, 2, 3, a, b, c, osv. Hvis der fremsendes mere end 100 siders bilag, anbefales det, at bilagene samles i enkeltfiler á 100 sider hver, dvs. én fil med siderne 1-100, én fil med
siderne 101-200 osv.

 Filtype Format

 Tekst og tal.

(Scannet materiale bør

være OCR-scannet)

 

 PDF (adobe pdf-format)

DOCX (nyere word-format)

DOC (ældre word-format)

TXT (format til ren tekst)

XLSX (nyere Excel-format)

XLS (ældre Excel-format)

 Billeder JPG (format til billeder)
 Lyd eller video Bør kun sendes efter særlig aftale med retten

 Særligt materiale

(fx billeder eller rids, der skal printes

i en særlig høj oplysning eller i andre papirformater end A4)

Bør kun sendes efter særlig aftale med retten

 

Henvendelser til retten
Mails sendes til den relevante afdelings mailadresse, hvis du ved, hvor din henvendelse skal hen.
Drejer henvendelsen sig om en verserende sag, dvs. sagen har et sagsnummer, så sender du henvendelsen til afdelingspostkassen i den afdeling, som behandler sagen. Du kan få rettens mailadresser her.
Er der tvivl om, hvilken afdeling, mailen skal sendes til, sendes den til rettens hovedmailadresse:  svendborg@domstol.dk. Husk at oplyse et sagsnummer, når du skriver til retten.
 
Henvendelser fra retten
Retten sender digitalt, så snart der er mulighed for det.
Når det kan lade sig gøre, kommunikerer vi sikkert til enten borgerens eller virksomhedens digitale postkasse (e-boks). Fra 1. februar 2015 vil vi også i videst muligt omfang sende forkyndelser til borgernes e-boks.
Klik her for at læse vejledning til, hvordan man åbner vedhæftede filer i e-boks.
Der kan være tilfælde, hvor retten kommunikerer direkte via en almindelig mailadresse, men det kræver, at der ikke indgår personfølsomme oplysninger i mailkorrespondancen.
Er der ikke mulighed for at kommunikere digitalt, sendes korrespondance med almindelig post eller via personlig aflevering fra stævningsmand.

Vil du sende en e-mail til retten, der indeholder fortrolige og/eller følsomme personoplysninger, skal du sende e-mailen sikkert, så andre ikke kan læse indholdet. Følsomme personoplysninger er f.eks. informationer om cpr.nr., strafbare forhold, race og etnisk baggrund og væsentlige sociale problemer.

Send sikkert: Borger eller virksomhed

 

 

 

Afdeling:

Område

E-mailadresse:

Retssekretariatet

Civile sager og straffesager

ret.sve@domstol.dk

Fogedretten

Fogedsager og tvangsauktioner

foged.sve@domstol.dk

Skifteretten

Insolvensskiftesager og dødsboskiftesager

skifte.sve@domstol.dk

Kassen

Bogholderi

adm.sve@domstol.dk

Administrationen

Andre henvendelser

adm.sve@domstol.dk

Til top Sidst opdateret: 26-06-2019 
Retten i SvendborgseperatorChristiansvej 41seperator5700 SvendborgseperatorTelefon: 99683200seperatorEmail: svendborg@domstol.dk