Hop til indhold
DANMARKS DOMSTOLE
- FOR RET OG RETFÆRDIGHED

Fri proces 

Hvis du opfylder visse betingelser, kan du få fri proces. Fri proces betyder, at statskassen betaler retsafgiften og salæret til din advokat. Hvis du taber sagen, betaler statskassen også sagsomkostningerne til modparten.

Hvem kan give dig fri proces?
Du kan søge om fri proces hos Civilstyrelsen eller retten. Det afhænger af, hvilken type sag det drejer sig om.

I følgende sager skal du sende ansøgningen til retten:

1. Sager om ægteskab og forældremyndighed.

Undtagelse: Hvis du ønsker at få forældremyndigheden over et barn, som modparten ifølge en aftale eller en dom har forældremyndigheden over, skal du søge om fri proces hos Civilstyrelsen.

2. Sager, hvor du har fået helt eller delvist medhold i

a) en kredsbestyrelse i en advokatkreds,

b) et huslejenævn eller et beboerklagenævn,

c) et centralt statsligt klagenævn (f.eks. Forbrugerklagenævnet) eller

d) et privat klage- eller ankenævn godkendt af ministeren for familie- og forbrugeranliggender.  (se www.forbrugerstyrelsen.dk).

Retten kan give fri proces til at få afgørelsen opfyldt, eller hvis du er blevet sagsøgt af modparten.

3. Sager, hvor Forbrugerombudsmanden eller retten har meddelt et påbud efter markedsføringsloven, og hvor du som forbruger i kraft af påbuddet har krav på tilbagebetaling af et pengebeløb.

4. Fogedsager, hvis fogedretten skønner, du har behov for advokatbistand.

5. Appelsager, hvor du har fået helt eller delvis medhold i retten, og sagen er appelleret af modparten. Hvis du havde fri proces i den tidligere sag, skal du ikke søge igen.

6. Sager om hel eller delvis frakendelse af retten til at udøve advokatvirksomhed.

7. Sager om forbud og påbud.

8. Sager om ægtefælleskifte, hvis sagen overgives til en bobehandler.

Bemærk, at retsvirkningen af den fri proces her en anden end i de øvrige sagstyper, og at du som udgangspunkt ikke kan få beskikket en advokat under skiftet. Du bliver fritaget for at stille sikkerhed for omkostningerne ved bobehandlingen, herunder retsafgift og salær til bobehandler, men du bliver ved bobehandlingens slutning opkrævet din andel af retsafgiften og øvrige udgifter ved bobehandlingen, bortset fra bobehandlerens salær. Skifteretten kan dog i særlige tilfælde pålægge dig at refundere statskassen din andel af udgiften til bobehandler helt eller delvis, når sagens forhold taler for det, bl.a. hvis du som følge af bobehandlingen modtager et større kontant beløb.

I alle andre typer civile sager skal du sende ansøgningen om fri proces til Civilstyrelsen. Du kan få mere vejledning på www.civilstyrelsen.dk.

 

Til top Sidst opdateret: 05-09-2016 
DomstolsstyrelsenseperatorStore Kongensgade 1-3seperator1264 København K.seperatorEmail: Se alle adresser her